Gemeenteraad

gemeente De Wolden
Zoeken
U bent hier: Home / Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad vormt de vertegenwoordiging van de gehele bevolking en wordt direct gekozen door de inwoners. Dit gebeurt iedere vier jaar opnieuw. Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.  

De gemeenteraad van De Wolden bestaat uit negentien raadsleden, van verschillende partijen. Welke partijen er in de raad komen en hoeveel raadsleden iedere partij mag aanleveren, hangt af van de verkiezingsuitslag. De burgemeester is voorzitter van de raad. De griffier is secretaris en adviseur van de raad.

De raad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van B&W.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie taken. De eerste taak is het vertegenwoordigen van de inwoners. Een andere taak is het in grote lijnen bepalen van het gemeentelijk beleid. Hierover besluit de raad door het vaststellen van (bestemmings)plannen en (subsidie)verordeningen. Zaken waarvoor de raad het beleid op hoofdlijnen vaststelt zijn bijvoorbeeld:

  • Woningbouw
  • Zorgtaken
  • Openbaar groen
  • Afval
  • Winkels en bedrijven
  • Maatschappelijke voorzieningen (sport, welzijn en cultuur)

Een derde taak van de gemeenteraad is het controleren op de uitvoering van het vastgestelde beleid door het college van B&W. De nieuwe toekomstplannen worden jaarlijks door de raad vastgesteld via de Kadernota. Het vaststellen van de gemeentelijke begroting en rekening horen ook tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Werkwijze gemeenteraad: 3DeWolden

De gemeenteraad De Wolden werkt vanaf 1 september 2016 met 3DeWolden. Dialoog, debat en besluitvorming zijn beter gescheiden. De raad wil meer en beter in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden genomen. Er is meer ruimte voor dialoog door ontmoetingen en gesprekken op locatie en ook voor werkbezoeken.

De raadsvergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat en de besluitvorming.De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom, aanmelden vooraf is niet nodig. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden.

Voorafgaand aan de raadsvergadering, om 19.00 uur, zorgt StreekTV De Wolden voor een journalistiek, onafhankelijk halfuurtje met nieuws, interviews en achtergrondinformatie over de raadsvergadering. Lees via streekradio.com op welk kanaal u moet afstemmen voor dit Politiek halfuurtje.

Dialoogbijeenkomsten

Naast de raadsvergaderingen wordt er regelmatig dialoogbijeenkomsten gehouden, waar raadsleden met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek (dialoog) gaan over een belangrijk onderwerp. Ook deze avonden zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen.

De afgelopen maanden zijn inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan diverse dialoogbijeenkomsten. Zo waren er o.a. dialoogbijeenkomsten over:  initiatiefrijk De Wolden, armoedebestrijding, het fietspad Meppelerweg, het economisch actieplan, recreatie en toerisme, de Kadernota 2018 en over kwetsbare inwoners.

Ook u kunt de raad verzoeken een bepaald vraagstuk op te pakken en hierover een dialoog te organiseren met belanghebbenden en (ervarings)deskundigen. De raadsgriffie helpt u graag verder.

De raad van De Wolden in de media

Meer over de activiteiten van de raad kunt u lezen in de Wolder Courant. Ook online kunt u ons vinden, via:

Te downloaden: