Jongeren en politiek

gemeente De Wolden
Zoeken

Jongeren en politiek

Doen jongeren niet aan politiek? Niets is minder waar! Kijk maar naar de jongerenactiviteit die op 13 maart wordt georganiseerd door de Jongerenraad. Sommige jongeren denken dat de politiek toch niets voor hen kan betekenen, maar ook dit vooroordeel klopt niet. De komende week staan de jongeren centraal in onze online campagne. Een mooi moment om ook de partijen aan het woord te laten over hun plannen voor jongeren voor de komende jaren. Vandaag aan het woord: VVD, ChristenUnie en CDA.

Wat gaat de VVD voor jongeren (18-24 jaar) in De Wolden doen?

De VVD vindt jongeren net gewone mensen. En dat zijn jongeren natuurlijk ook.

De jeugd heeft er net als alle inwoners van De Wolden belang bij dat er zuinig met hun belastingcenten wordt omgesprongen door de gemeente. Dat garandeert de VVD als enige partij in De Wolden aan haar kiezers. Andere partijen denken vaak dat geld van de gemeente gratis is. Dat is natuurlijk niet zo: het moet worden opgebracht door belastingen en heffingen die inwoners moeten betalen.

Een belangrijk onderwerp voor jongeren is huisvesting. Een woning is de plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is fijn om te wonen in een huis dat bij je past. We willen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het bouwen van je eigen huis. We willen zorgen voor voldoende en betaalbare bouwgrond. De VVD wil dat er ook in de kleine kernen gebouwd kan blijven worden. De belasting op eigen woningbezit (OZB) wordt niet verhoogd. De VVD vindt ruimte voor ondernemers belangrijk: zij bieden werkgelegenheid aan jongeren. Ook stimuleren wij jongeren om zelf ondernemer te worden met een startend bedrijf.

Wat gaat de ChristenUnie doen voor jongeren in De Wolden?

Uit cijfers blijkt dat veel jongeren(vnl. 18+) vertrekken uit onze mooie gemeente. Één van de oorzaken is, dat er geen geschikte en betaalbare woningen zijn. De ChristenUnie wil meer goedkope starterswoningen bouwen en mogelijkheden scheppen om gebruik te maken van startersleningen en starterscontracten.

De ChristenUnie wil doorgaan met de kindergemeenteraad en de jongerenraad. Voorstellen vanuit de jongerenraad moeten serieus worden genomen en op gelijke wijze behandeld worden als Initiatiefrijk De Wolden. Daarnaast moet er extra aandacht komen voor de kwetsbare jongeren en jonge mantelzorgers.

Wat doet het CDA op basis van het verkiezingsprogramma voor jongeren (18-24 jaar) in De Wolden?

1. Leefmilieu: Het CDA ziet families/ gezinnen als fundament van de samenleving, waarin ouders verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen en hen een veilige thuishaven bieden. In families/gezinnen worden normen en waarden aan jongeren overgedragen. Het CDA wil ruimte geven om bij woningen aan- en bijgebouwen te plaatsen met de bedoeling hierin ouders of juist kinderen te huisvesten, de zogenaamde meergeneratiepercelen.

2. Huisvesting: Het CDA wil meer woonruimte voor jongeren. Wij maken ons sterk voor de inzet van een starterslening en het bouwen van starterswoningen. Daarnaast wil het CDA meer kleine woningen met redelijke huur- of koopprijzen speciaal gericht op huishoudens voor alleenstaanden of twee personen. Het inzetten van de zogenaamde tiny houses biedt mogelijkheden.

3. Sport. Het CDA vindt sport en bewegen is belangrijk, voor de gezondheid en als ontspanning in vrije tijd. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen. Het bevordert de sociale contacten en leefbaarheid in de kernen. Het CDA zet in op toegankelijke sportfaciliteiten en ondersteunt de sportverenigingen in de gemeente. Het is belangrijk dat iedereen kan sporten. Door deelname aan het Jeugdsport- en cultuurfonds wordt dit ook voor kinderen van mensen met een kleiner inkomen mogelijk.

4. Werk. Het CDA wil werkgelegenheid bevorderen in de Wolden. Als er in de omgeving werk is, kunnen jongeren hier blijven werken en wonen.

Het CDA heeft nog meer actiepunten, zie hiervoor verder het verkiezingsprogramma.