Bedrijf aan huis

Home > Direct regelen > Bedrijf aan huis

Bedrijf aan huis

 • Wat is het?

  In gemeente De Wolden is het mogelijk een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit aan huis uit te voeren bij woonbestemmingen, agarische bestemmingen en Voormalige Agrarische Bedrijfsbestemmingen (VAB). Binnen de gemeente zijn verschillende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in werking.

 • Hoe werkt het?

  In de bestemmingsplannen en beheersverordeningen wordt specifiek aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder dit is toegestaan. Verder is er meestal een lijst opgenomen met toegestane beroepen. Voorbeelden zijn een kapsalon, pedicurepraktijk, internetverkoop, kantoor en atelier. Over het algemeen gelden in alle plannen de volgende voorwaarden:

  • de werkzaamheden dienen ondergeschikt te blijven aan de bestemming (dit wordt per bestemmingsplan/beheersverordening gespecificeerd);
  • er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het woonkarakter van het perceel dan wel de directe (woon-) omgeving daarvan;
  • er mag geen grootschalige opslag van goederen plaatsvinden, alsook geen opslag van goederen op het buitenterrein;
  • er mag geen detailhandel plaatsvinden. In het buitengebied is productiegebonden detailhandel, zoals aardappelen bij de boer, wel toegestaan. Overige kleinschalige “landschapswinkeltjes” kunnen in uitzonderingsgevallen worden toegestaan wanneer het een plattelandskarakter heeft. Dit dient dan beperkt te worden in openingstijden, maximaal 2 dagdelen doordeweeks en 1 dag in het weekend;
  • er mag maximaal 0,5 m2 aan verwijsborden c.q. reclame-uitingen geplaatst worden;
  • er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking;
  • parkeren moet op eigen terrein plaatsvinden;
  • de benodigde ruimte mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de hoofdbewoner van het perceel;
  • er mag geen stapeling van ondergeschikte functies plaatsvinden.

  Als uw plan kan voldoen aan bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden uit het bestemmingsplan/de beheersverordening, dan kunt uw activiteit beginnen. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen, wel kunt u ons vragen uw activiteit te beoordelen als u niet zeker bent of de activiteit kan voldoen.

  VAB-regeling

  Mocht bovenstaande passend zijn voor het soort bedrijf dat u wilt beginnen, dan biedt de VAB-regeling wellicht een oplossing. De VAB-regeling biedt kansen en mogelijkheden om vrijkomende agrarische bebouwing op een passende, andere manier te gaan gebruiken. De hergebruik van VAB’s wordt ruimte geboden aan ondernemers met nieuwe activiteiten in het buitengebied en wordt de resterende economische waarde van leeggekomen agrarische bebouwing benut voor andere bedrijvigheid.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie