Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Home > Direct regelen > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

  Kwijtschelding is mogelijk voor particulieren voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast vraagt u tegelijk ook kwijtschelding aan van de aanslagen voor de verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag. Deze aanslagen ontvangt u van het waterschap (GBLT).

  Ondernemers komen op grond van artikel 8 lid 1 onder e van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 niet in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Wat moet ik doen?

  Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier invullen of aanvragen bij de gemeente. Het is wel van belang dat u binnen 2 maanden na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indient. Dit voorkomt extra kosten. Indien er kosten gemaakt zijn voor de invordering dient u die kosten wel te betalen ondanks dat u mogelijk wel kwijtschelding ontvangt.

  Formulier kwijtschelding invullen

  Het formulier kwijtschelding aanvragen vindt u onder het kopje 'Openbare documenten'. U kunt het formulier openen, printen en invullen.

  Formulier per mail of per post opsturen

  U kunt het ingevulde formulier inscannen en samen met de bijlagen (welke nodig zijn voor de toetsing) mailen naar gemeente@dewolden.nl.

  U kunt het ingevulde formulier en de bijlagen ook uitprinten en via de post verzenden: Gemeente De Wolden, o.v.v. kwijtschelding 2017, postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

 • Hoe werkt het?

  Automatische kwijtschelding van belastingen

  Wanneer u in het vorig belastingjaar volledige kwijtschelding hebt gehad, doet u voor het nieuwe belastingjaar mee in de procedure van de automatische kwijtschelding. Dit betekent dat er door een elektronische toetsing beoordeeld wordt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. 

  Deze toetsing wordt uitgevoerd door het InlichtingenBureau, welke hiertoe geautoriseerd is. Het InlichtingenBureau gebruikt daarvoor onder andere gegevens van de Belastingdienst, RDW en UWV. U hoeft dit niet aan te vragen. Indien u voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt staat op de aanslag gemeentelijke belastingen een aanslagbedrag van € 0,00. Indien u niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt staat het jaarbedrag op de aanslag.

  Kwijtschelding en automatische incasso

  Als u denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is het verstandig een machtiging tot automatische incasso te verstrekken. U voorkomt daarmee problemen als aan u geen kwijtschelding wordt verleend. Als kwijtschelding is verleend, wordt automatisch het eventueel teveel betaalde bedrag terugbetaald.

  Hoeveel kwijtschelding?

  Voor deze heffingen is volledige en/of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk. U ontvangt bericht of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

  Kwijtscheldingsnormen

  De kwijtscheldingsnormen bedragen 100% van de uitkering Wet werk en bijstand, inclusief vakantiegeld.

  Normbedragen Per 1 januari 2018
  Echtgenoten (beide niet pgl) * € 1.417,32
  Alleenstaande ouder (niet pgl) €    992,12
  Alleenstaande (niet pgl) €    992,12
  Echtgenoten (beiden pgl) € 1.595,08
  Echtgenoten (één partner pgl) € 1.584,38
  Alleenstaande ouder pgl € 1.161,61
  Alleenstaande pgl € 1.161,61

  * pgl = pensioengerechtige leeftijd

  Beoordelen van de aanvraag

  Het verlenen van kwijtschelding gebeurt individueel en incidenteel. Een laag inkomen, bijvoorbeeld een minimumloon of sociale uitkering, is dus niet automatisch een reden voor kwijtschelding. Bij de beoordeling wordt o.a. met de volgende gegevens rekening gehouden:

  • netto inkomen per maand (inclusief vakantiegeld)
  • maandelijkse vaste lasten
  • het vermogen (eigen woning, spaar- en banksaldi, auto etc.

  U komt niet in aanmerking als u aan onderstaande criteria voldoet:

  • U beschikt over bank- of girosaldi die groter zijn dan de kosten van levensonderhoud voor één maand. Voor personen die op 31 december 1999 65 jaar of ouder waren, geldt een extra vrijstelling van € 2.269 per persoon
  • Een auto/motor met een inkoopwaarde van meer dan € 2.269 tenzij u de auto nodig heeft in verband met ziekte of handicap. De noodzaak moet blijken uit een verklaring van de huisarts of specialist. Ook met het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart is de noodzaak aangetoond
  • Het bezit een eigen woning
  • U heeft andere waardevolle bezittingen, zoals een stuk grond, een caravan of een boot
  • U oefent een zelfstandig bedrijf/beroep uit
  • U heeft voldoende betalingscapaciteit
  • U verstrekt onjuiste gegevens
 • Aanvragen

  Het formulier kwijtschelding aanvragen vindt u onder het kopje 'Openbare documenten'. 

 • Hoe lang duurt het?

  Zodra uw verzoek compleet ontvangen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. De afhandeling van uw verzoek kan enige tijd in beslag nemen. Het streven is om de aanvraag binnen 8 weken af te handelen. De invordering van de gemeentelijke belastingen wordt stopgezet totdat uw verzoek afgehandeld is.

 • Openbare documenten

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie