Hulp bij geldzaken en schulden

Home > Direct regelen > Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  De gemeente kan u ondersteunen of hulp verlenen als u financiële problemen of schulden heeft. Hierbij is het uitgangspunt dat u zelf verantwoordelijk bent voor de verbetering van uw situatie. Wij nemen uw problemen niet over, maar bieden u wel dienstverlening op maat.

  De gemeente kijkt samen met u tevens naar eventuele andere problemen, zodat we de oorzaak van uw schulden ook kunnen oplossen. Deze aanpak heet: ‘integrale schuldhulpverlening’. Verschillende organisatie binnen gemeente De Wolden werken samen bij de integrale schuldhulpverlening.

  Als bij financiële problemen voor u bijvoorbeeld een schuldregeling de oplossing is, werkt de gemeente hiervoor samen met Sociaal.nl Schuldsanering te Purmerend.

  Uw eigen geldplan maken

  Vindt u het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Of ligt u wakker omdat u financiële zorgen heeft? Of heeft u geld over? Dan kunnen de geldplannen van Startpunt Geldzaken u helpen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt zich aanmelden voor ondersteuning bij financiële problemen of schulden door het aanmeldformulier schuldhulpverlening in te vullen. U vindt dit formulier onder 'Aanvragen'. U kunt ook met de gemeente bellen voor een afspraak, op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur.

  Indien u begeleiding krijgt in verband met bepaalde problemen, bijvoorbeeld door het algemeen maatschappelijk werk, kunt u daar uw financiële problemen ook kenbaar maken. Zonodig zal de hulpverlenende organisatie u doorverwijzen naar de gemeente voor schuldhulpverlening.

  Procedure van aanvraag

  Nadat u zich heeft aangemeld, maakt de gemeente met u binnen twee weken een afspraak voor een intakegesprek. Als er sprake is van een crisissituatie kan een gesprek binnen 3 werkdagen na aanmelding plaatshebben.

  Bij de intake beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor hulpverlening. De beoordeling bestaat uit:

  • welke financiële problemen u heeft;
  • is er sprake van dreigende schulden of zijn er al schulden;
  • of de gemeente de juiste organisatie is die u kan helpen of dat bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, zoals Humanitas, u beter kan helpen;
  • de inventarisatie van uw inkomen, vermogen, vaste lasten, huishoudgeld en schulden;
  • het onderscheiden van de soorten schulden;
  • de berekening van uw aflossingscapaciteit.
 • Hoe werkt het?

  Iedereen vanaf 18 jaar en ouder die financiële problemen heeft, kan hulp aanvragen. Er gelden wel enkele voorwaarden. Wij vragen van u dat u:

  • gemotiveerd bent om verbetering in uw situatie te brengen;
  • afspraken nakomt;
  • in het geval van schulden geen nieuwe schulden maakt;
  • alle middelen ter beschikking stelt voor het betalen van uw schulden; zo nodig moet u bijvoorbeeld uw auto verkopen om uw schulden af te lossen en uw maandelijkse uitgaven naar beneden te brengen.

  Jongeren

  Een persoon jonger dan 18 jaar, kan alleen een verzoek voor schuldhulpverlening doen als de jongere zich laat vertegenwoordigen door één van de ouders of een voogd. De ouder of voogd is dan de wettelijke vertegenwoordiger en is bevoegd om geldzaken voor de jongere te regelen.

  Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Zuidwolde kunnen jongeren tot 18 jaar informatie en advies krijgen over geldzaken of bij financiële problemen.

  Ondernemers

  Voor ondernemers zijn verschillende mogelijkheden bij financiële problemen. Zo kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder of administratiekantoor, bij een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u mogelijk een beroep doen op bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz).

  Indien u niet voor Bbz in aanmerking komt, kunt zich bij financiële problemen tot de gemeente wenden voor informatie en advies. Indien noodzakelijk kan de gemeente aan zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) naast informatie en advies ook budgetbegeleiding aanbieden.

  Diensten financiële- en schuldhulpverlening

  Afhankelijk van uw situatie kan de gemeente u met de volgende diensten ondersteunen:

  • Informatie en advies
  • Crisisinterventie
  • Budgetbegeleiding / budgetcoaching
  • Budgetbeheer
  • Beschermingsbewind
  • Schuldregeling (minnelijke regeling)
  • WSNP verklaring
  • Nazorg

  Informatie en advies

  Informatie en advies wordt ingezet als hiermee financieel evenwicht kan worden bereikt, zonder beroep te doen op herfinanciering of een regeling voor schuldhulpverlening. De advisering betreft bijvoorbeeld het ordenen van de huishoudelijke financiële administratie, het geven van geld besparende tips en eventueel de doorverwijzingen naar derden. In overleg kan een vrijwilligersorganisatie u helpen bij het ordenen van de administratie.

  Crisisinterventie

  Het doel van crisisinterventie is een financiële crisis af te wenden. Hiervoor moet de schuldhulpverlener over een machtiging van u beschikken waarmee de schuldhulpverlenende organisatie maatregelen kan nemen zoals het maken van afspraken met lokale woningcorporaties, leveranciers van gas en water en zorgverzekeraars.

  Budgetbegeleiding / budgetcoaching

  Het doel van budgetbegeleiding is dat u zelfstandig uw financiële huishouden kan voeren. Voor de start van het begeleidingsprogramma wordt met u een overeenkomst afgesloten, waarna een plan wordt opgesteld en uitgevoerd. Een vrijwilligersorganisatie zal in de regel de begeleiding op zich nemen. Aan het einde van het begeleidingsprogramma of de cursus bent u in staat de administratie te ordenen en verantwoord om te gaan met geld.

  Budgetbeheer

  Indien het nodig is dat het financiële beheer geheel of gedeeltelijk moet worden overgenomen, krijgt u tijdelijk budgetbeheer. Het budgetbeheer heeft in elk geval betrekking op de huur, nutsvoorzieningen en wettelijk verplichte verzekeringen en, afhankelijk van de zwaarte, ook op overige uitgaven. Het budgetbeheer is altijd tijdelijk van aard. De GKB te Assen en Sociaal.nl Schuldsanering voeren het budgetbeheer uit.

  Beschermingsbewind

  In geval van lichamelijke of geestelijke beperkingen kan de kantonrechter iemand onder bewind stellen en een bewindvoerder aanwijzen. De bewindvoerder neemt dan de verantwoordelijkheid over de bezittingen over en behartigt de financiële belangen, waaronder ook de afhandeling van de schulden. De bewindvoeder kan een familielid zijn of een medewerker van een bewindvoerderorganisatie, zoals Sociaal.nl Schuldsanering. Voor zover u de kosten hiervan niet zelf kunt betalen, betaalt de gemeente deze.

  Schuldregeling

  Het doel van deze minnelijke schuldregeling is het bewerkstelligen van een betalingsregeling voor de totale schuldenlast. Daar moet een akkoord met alle schuldeisers voor worden afgesloten, waarna u 3 jaar lang de schulden moet aflossen. Na het verlopen van het traject wordt het restant van de schuld kwijtgescholden. Sociaal.nl Schuldsanering voert een schuldregeling uit.

  WSNP-verklaring

  Wanneer de schuldeisers niet willen meewerken aan een schuldregeling kan een verklaring Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen bij de rechtbank worden aangevraagd. Sociaal.nl Schuldsanering stelt in opdracht van de gemeente een verzoekschrift voor u op en levert de benodigde informatie aan.

  Nazorg

  Het doel van nazorg is het voorkomen dat u opnieuw in financiële problemen komt. Daarom gaat de gemeente in het eerste jaar na het beëindigen van het schuldhulpverleningstraject minimaal één maal met u in gesprek. Er wordt dan nagegaan of uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.

 • Wat moet ik meenemen?

  Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging voor het intakegesprek. Bij deze uitnodiging krijgt u informatie over de gegevens die u moet meenemen.
  Dat zijn in elk geval:

  • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner;
  • bewijs van de burgerservicenummers van u en uw eventuele partner;
  • persoonsgegevens van alle gezinsleden (naam, leeftijd en burgerlijke staat);
  • bewijzen van het inkomen en vermogen over de laatste 3 maanden van u en alle gezinsleden (salaris/uitkeringsspecificaties, bankafschriften, toekenning huurtoeslag, toekenning kinderbijslag, arbeidscontracten, alimentatie, enzovoort);
  • bewijzen van de schulden van alle gezinsleden (contracten, rekeningen, brieven van deurwaarders en incassobureaus, enzovoort);
  • gegevens over eventuele andere hulpverlenende instanties.
 • Aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  Tussen het moment van de aanvraag en de uiteindelijke oplossing zal enige tijd verstrijken. U moet wel de vaste maandelijkse lasten blijven betalen. Dat voorkomt dat de schulden onnodig oplopen. Ook moet de schuldeiser de hulpverlenende instantie de tijd geven om een schuldhulpverleningsplan op te stellen.

 • Wat kost het?

  Als naar het oordeel van de gemeente ondersteuning of hulpverlening noodzakelijk is, is deze gratis. Alleen in het geval van budgetbeheer of beschermingsbewind kunnen wij  van u een eigen bijdrage vragen, afhankelijk van uw inkomen.

 • Aanvullende informatie

 • Openbare documenten