Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Home > Direct regelen > Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Wat is het?

  Wilt u gronden of gebouwen gebruiken in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan, dan hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

  Hebt u de vergunning alleen nodig voor het gebruik in strijd met het bestemmingsplan, dan kunt u de vergunning nog niet online aanvragen. In dit geval moet u contact opnemen met de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Is het strijdige gebruik de enige activiteit waarvoor u de omgevingsvergunning nodig hebt? Neem dan contact op met de gemeente en vraag hoe u de vergunning moet aanvragen.

  Soms valt het strijdige gebruik samen met een andere activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dit geval hoeft u maar 1 keer de omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt dan wél online uw omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via het Omgevingsloket online. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Beslissing op de aanvraag

  De gemeente beslist bij een reguliere aanvraag binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

 • Hoe werkt het?

  Ruimtelijke plannen

  Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn op uw locatie. Ook kunt u de plannen inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

  • Een bestemmingsplan.
  • Een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan.
  • Een exploitatieplan.
  • Een beheersverordening.
  • Een voorbereidingsbesluit.

  Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

  Elke gemeente is verplicht voor elk gebied een bestemmingsplan te maken. In dit plan legt de gemeente vast voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Bijvoorbeeld: een bestemmingsplan voor een woongebied heeft de bestemming “wonen”. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

  In de volgende gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor strijdig gebruik:

  • Wonen in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is (tot 1 oktober 2010 was hiervoor een woonvergunning voor vereist). 
  • Gebruik van de openbare ruimte als privé tuin. (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar). 
  • Starten van een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning.
  • Gebruik van een woning als winkel, kantoor, bedrijf of fabriek, of magazijn. 
  • Gebruik van een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats. 
  • Gebruik van een recreatiewoning als woning.
 • Wat moet ik meenemen?

  Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning hebt u de volgende gegevens nodig:

  • Gegevens en documenten over het huidige gebruik. 
  • Gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening
  • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (indien van toepassing)
  • Een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand. Zo nodig moet u hiervan een bouwtekening overleggen.
  • De redenen waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het exploitatieplan.
 • Hoe lang duurt het?

  Inpassingsplannen

  Het rijk en de provincie zijn op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ook bevoegd om een “bestemmingsplan” te maken. Dit worden inpassingsplannen genoemd.
  Voor gebruik uw gebouw of grond in strijd met een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan kunt u ook een omgevingsvergunning nodig hebben. U kunt de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De gemeente weet of er nog inpassingsplannen van toepassing zijn op uw gebouw of grond.

  Water

  In waterrijke gemeentes komt het voor dat er een speciaal bestemmingsplan is voor het water. Voor het aanleggen van een woonboot of hotelboot hebt u dan, naast een eventuele ligplaatsvergunning, ook een omgevingsvergunning nodig.

  Wabo

  Niet alles over de omgevingsvergunning is juridisch duidelijk. Er is nog niet genoeg jurisprudentie over de precieze gevolgen van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en wanneer een omgevingsvergunning nu wel of niet vereist is. Zo is bijvoorbeeld discussie mogelijk over de vraag of voor een vergunningsvrij bouwwerk dat in strijd met het bestemmingsplan gebouwd wordt, een omgevingsvergunning nodig is. Neem daarom van tevoren contact op met de gemeente over gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

 • Aanvullende informatie

  Strijdig gebruik zonder omgevingsvergunning

  Het Besluit omgevingsrecht noemt enkele uitzonderingen wanneer u voor het strijdige gebruik van uw grond of gebouw geen omgevingsvergunning nodig hebt. Elke activiteit die betrekking heeft op gewoon onderhoud, is volgens dit besluit omgevingsvergunningsvrij.
  Voor evenementen mag u zonder omgevingsvergunning een bouwwerk of grond gebruiken als het gebruik minder is dan 3x per jaar en minder dan 15 dagen achter elkaar.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie