Principeverzoek

Home > Direct regelen > Principeverzoek

Principeverzoek

 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u twijfels heeft over de haalbaarheid van uw plan. Uw architect heeft wellicht aangegeven dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan, u twijfelt aan de welstandseisen of de gewenste ontwikkeling is mogelijk in strijd met het bestemmingsplan. In dat geval kunt u gebruik maken van de mogelijkheid van het indienen van een principeverzoek.

  Een principeverzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan een (bouw)plan. De beoordeling van het verzoek zal uitsluitsel geven of er in principe voor dat plan medewerking verleend kan worden of niet en op welke wijze.

  Het principeverzoek is géén officieel verzoek. U kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een officiële aanvraag omgevingsvergunning en/of een verzoek om herziening of wijziging van het bestemmingsplan in te dienen.

  Wanneer er principemedewerking wordt verleend en er is een ruimtelijke procedure van toepassing, vragen we initiatiefnemers een planschade afwentelingsovereenkomst met de gemeente te tekenen. Omdat niet iedereen weet wat dit inhoud, krijgen we hier nogal eens vragen over. Door de volgende extra informatie bij de reeds gegeven informatie over een planologisch principeverzoek te plaatsen, willen we dit verbeteren.

  Wat is planschade?
  Planschade is schade, veroorzaakt door het wijzigen van een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook wijzigingen van andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Wanneer een gebied of perceel een andere bestemming krijgt, kan dit schade opleveren voor omliggende huizen. Bijvoorbeeld wanneer een stuk grasland wordt bestemd als woonbestemming. Omwonenden die benadeeld worden, kunnen onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een tegemoetkoming krijgen voor deze planschade. Een onafhankelijk en deskundig bureau onderzoekt dit.

 • Wat moet ik doen?

  De beoordeling
  Het verzoek wordt ten eerste getoetst aan de regels van het bestemmingsplan. Daarnaast wordt zonodig getoetst aan de aspecten van verkeer, milieu en eventueel geldend beleid. In uw verzoek kunt u aangeven dat u een welstandstoets wilt. In dat geval zal ook de welstandscommissie uw plan beoordelen. Dit kan alleen als u daarvoor geschikte tekeningen en foto’s van de huidige situatie aanlevert.

  Er vindt geen toetsing aan het Bouwbesluit of de gemeentelijke bouwverordening plaats. Dat kan namelijk pas als er sprake is van een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Wij streven ernaar, wanneer de door u aangeleverde gegevens compleet zijn voor een juiste beoordeling, om binnen 12 weken uw principeverzoek af te handelen.

 • Hoe werkt het?

  Belangenafweging
  Bij de principebeoordeling van een plan kijkt de gemeente zorgvuldig naar de rechten en belangen van omwonenden en omliggende bedrijven. Als een plan hiermee niet in strijd is en verder ook past binnen beleid en regelgeving, dan kan de gemeente medewerking verlenen. Maar toch bestaat de kans dat belanghebbenden gegronde bezwaren hebben tegen uw plan. Als een belanghebbende van mening is dat hij of zij schade ondervindt, kan hij of zij schade claimen.
   

 • Aanvragen

  U kunt het principeverzoek indienen via onderstaand formulier. Bij gemeente De Wolden kunt u inloggen met uw DigiD voor het gebruik van dit formulier. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. 

 • Wat kost het?

  Principeverzoek Tarieven 2019
  Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om een planologische principe
  uitspraak bedraagt
  € 312,90
  Indien de aanvraag om een omgevinsvergunning vooraf is gegaan door een planologische
  principe uitspraak en de aanvraag overeenkomt met de principe uitspraak, bestaat aanspraak
  op vermindering van het legesbedrag met
  € 215,10
 • Aanvullende informatie

  Geen officieel besluit
  Een principeverzoek is niet hetzelfde als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het houdt slechts in een verzoek om te bekijken of de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan uw plan. 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie