Slopen bouwwerk of verwijderen asbest

Home > Direct regelen > Slopen bouwwerk of verwijderen asbest

Slopen bouwwerk of verwijderen asbest

 • Wat is het?

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. U doet online een melding via www.omgevingsloket.nl. Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen of wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

  Vergunning in plaats van melding

  Voor de volgende gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig met de activiteit slopen. U hoeft hiervoor geen melding te doen.   

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Wat moet ik doen?

  Het melden kan op twee manieren: online via www.omgevingsloket.nl of via een formulier dat u kunt krijgen aan de balie. Aan het melden zijn geen kosten verbonden.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • Als u zelf asbest golfplaten verwijdert van uw woning of bijgebouw. In dit geval moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
   a: De platen moeten liggen op een woning of bijgebouw dat particulier gebruikt wordt. De platen mogen dus niet liggen op een gebouw dat bedrijfsmatig gebruikt wordt;
   b: Er mag per kadastraal perceel maximaal 35 vierkante meter asbestdakbedekking zelf verwijderd worden. Hierbij kijkt de gemeente ook of er in het verleden al asbest dakplaten zijn verwijderd;
   c: Het moet gaan om volledige dakbedekkingen. Er wordt geen toestemming gegeven om 35 vierkante meter van een groter dak te verwijderen. 
  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.
 • Hoe werkt het?

  Vier weken melding

  Bij een 4 weken sloopmelding stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Vijf dagen melding

  Bij een 5 dagen sloopmelding krijgt u binnen vijf werkdagen na uw melding schriftelijk bericht of u zelf mag verwijderen of niet. Deze toestemmingsbrief heeft u nodig voor vier zaken:

  • Op vertoon van de brief krijgt u gratis verpakkingsmateriaal.
  • Zonder brief mag u geen asbest golfplaten vervoeren.
  • Op vertoon van de brief kunt u terecht bij de milieustraat.
  • In de brief staat het aantal vierkante meters, op basis daarvan worden de kosten voor het storten berekend.

  Als u toestemming heeft de asbest golfplaten te verwijderen, dan heeft u nog verpakkingsmateriaal nodig om de platen te kunnen afvoeren naar de milieustraat. Het asbest moet luchtdicht worden ingepakt. Bij de milieustraat kunt u het verpakkingsmateriaal bestaande uit plastic folie, plastic zakken, plakband en asbeststickers ophalen. Het verpakkingsmateriaal is gratis op vertoon van de toestemmingsbrief. Met het verpakkingsmateriaal van de milieustraat moet het asbest luchtdicht verpakt worden.

  De medewerkers van de milieustraat mogen om arbo technische redenen de asbest golfplaten niet in de containers leggen. U legt ze dus zelf in de container. Wellicht heeft u hulp nodig bij het in de container leggen van de zware asbest golfplaten. Dit kunt u oplossen door iemand mee te nemen die u kan helpen of door de pakketten niet te zwaar te maken.

  Wanneer u niet luchtdicht verpakte asbest golfplaten vervoert, of u vervoert de platen zonder geldig vervoersbewijs dan bent u strafbaar. Omdat u uw omgeving dan in gevaar brengt, staan er hoge boetes op.

  Voor het afgeven van het asbest bij de milieustraat gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet de brief van de gemeente kunnen tonen waarop staat dat u zelf mag verwijderen.
  • Het asbest moet luchtdicht zijn ingepakt.
  • U moet contant het stortingsrecht betalen voor het aantal vierkante meters dat in de brief van de gemeente staat. Het bedrag is opgebouwd uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel is vijf euro en dit wordt vermeerderd met een halve euro per vierkante meter asbest golfplaten.

  Een rekensom: Als u 30m2 asbest golfplaten mag afvoeren, dan kost u dit: €5,- + 30 x €0,50 = € 20,-

  Wanneer u met asbest bij de milieustraat komt en u voldoet niet aan de bovenstaande voorwaarden dan wordt u niet toegelaten.

  Ontvangstbewijs

  Na afgifte van het asbest ontvangt u een bewijs van afgifte. De afgifte wordt door de gemeente zelf ook geregistreerd. De gemeente moet namelijk bij de eindverwerker verantwoorden waar het asbest vandaan komt. Bewaar het ontvangstbewijs goed!

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

 • Wat moet ik meenemen?

  Gegevens bij de sloopmelding

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Rapporten meesturen bij de sloopmelding

  Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

  • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Dit is niet nodig wanneer u als pariculier maximaal 35 m2 per kadatraal perceel verwijdert.
  • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

  Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

 • Hoe lang duurt het?

  Vier weken melding

  4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Vijf dagen melding

  Betreft het een 5 dagen melding dan ontvangt u binnen vijf werkdagen bericht of u zelf mag verwijderen of niet.  

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
  • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
 • Openbare documenten