Toezicht

Home > Direct regelen > Toezicht

Toezicht

 • Wat is het?

  Waarom toezicht ?
  Niet om overtreders te betrappen maar om ervoor te zorgen dat het doel van de wettelijke regels ook worden nageleefd. Vaak houdt dit verband met veiligheid, voorkomen van overlast en ongewenste situaties. Toezicht op de naleving en handhaving van regels is voor de overheid geen vrijheid, maar een verplichting.

 • Wat moet ik doen?

  Taken toezichthouders
  Toezichthouders onderzoeken of wettelijke regels worden nageleefd. Zij zijn in dienst van de gemeente De Wolden. Er wordt gelet op verschillende regelgeving; zoals: de milieuwetgeving, de openbare ruimten, de bouwwetgeving, het bestemmingsplan, de bewoning van recreatiewoningen, monumenten, brandveiligheid, het slopen van gebouwen en afval. De toezichthouders kunnen het best omschreven worden als "de oren en ogen" van de gemeente De Wolden.

  Waar kunt u een toezichthouder aan herkennen.
  Elke toezichthouder heeft een legitimatiebewijs bij zich dat door de burgemeester is ondertekend. De toezichthouder mag zich laten vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.

  Wat zijn de bevoegdheden van de toezichthouder?
  De toezichthouder zal proberen zijn bezoek en het onderzoek zo weinig mogelijk belastend voor u en / of uw bedrijf te laten zijn en zal van zijn bevoegdheden slechts gebruikmaken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.
  De toezichthouder is bevoegd om:
  - elke plaats te betreden. Dit met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.
  - foto’s te maken, inlichtingen en inzage van zakelijke gegevens te vorderen en van deze gegevens kopieën te maken.
  - zaken te onderzoeken, verpakkingen te openen en monsters te nemen. Kunnen ter plekke geen kopieën worden gemaakt of monsters worden genomen dan is hij/zij bevoegd die zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen. In dat geval zal hij/zij dan een schriftelijk bewijs dat hij die zaken heeft meegenomen, afgeven. De genomen monsters worden, voor zover mogelijk, weer teruggegeven. U kunt er om verzoeken zo spoedig mogelijk in kennis gesteld te worden van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de monsterneming.
  Een toezichthouder voor bouwwetgeving heeft daarnaast nog de bevoegdheid om zonodig, ook zonder toestemming van de bewoner(s) en nadat hij/zij een machtiging daarvoor van de burgemeester of de Officier van Justitie heeft gekregen, een woning te betreden. Ook mogen zij het stopleggen van bouwactiviteiten eisen.

  Bent u verplicht medewerking te verlenen?
  Op grond van de wet is een ieder verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn, alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn werk. 

  Wat er gebeurt wanneer u geen medewerking verleent?
  Er bestaan afspraken tussen de gemeente De Wolden en de politie. Wanneer u geen medewerking verleent (bijvoorbeeld toelating op een terrein) zal de politie om bijstand worden gevraagd. Indien u geen medewerking verleent, dan is dat strafbaar. Ook kan het verlenen van medewerking met bestuursdwang of een last onder dwangsom worden afgedwongen.

  Wordt een bezoek van tevoren aangekondigd?
  In principe wordt een bezoek van tevoren wordt aangekondigd maar dit kan afhankelijk zijn van de situatie en de aard van het onderzoek. Het is niet verplicht om een bezoek van tevoren aan te kondigen.

  Werkwijze toezichthouder.
  De controles kunnen incidenteel, periodiek, gebiedsgericht of als gevolg van een klacht plaatsvinden. In het algemeen zal de toezichthouder zich bij een eerste bezoek aan u voorstellen, zonodig zijn legitimatie tonen en vertellen wat het doel van zijn komst is. Bij een eventueel vervolgbezoek zal hij / zij ervan uit gaan dat u hem / haar al kent. U mag hem / haar echter ook dan vragen zijn / haar legitimatiebewijs te tonen. Na het bezoek krijgt u in het algemeen een brief met daarin zijn / haar bevindingen. Daarin wordt in het kort samengevat wat er is onderzocht, wat is geconstateerd, wat u hebt verteld en wat is afgesproken. Het staat u vrij daar een nadere mondelinge of schriftelijke toelichting op te geven.

  Integraal toezicht
  Elke toezichthouder is meestal gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Het komt daarom regelmatig voor dat meerdere toezichthouders samen een bedrijf of locatie bezoeken. Verder houden alle toezichthouders van de gemeente De Wolden elkaar zoveel mogelijk op de hoogte van elkaars bevindingen en is hun werkwijze zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

  Sancties
  Indien uit een onderzoek blijkt dat de wet of regelgeving is overtreden of de voorwaarden van een beschikking niet zijn nageleefd dan kan dat bestuursrechtelijke- en / of strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben. Bestuursrechtelijke sancties zijn: het opleggen van een last onder dwangsom (betaling van een bepaald bedrag bij overtreding), bestuursdwang (de gemeente maakt op kosten van de overtreder een einde aan de overtreding), intrekking van de vergunning of het opleggen van een bestuurlijke boete. Tenzij er spoedeisende maatregelen nodig zijn, krijgt een overtreder eerst schriftelijk bericht en wordt daarna pas een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd.

  Strafrechtelijke sanctie is dat een boete wordt opgelegd of dat een proces –verbaal wordt opmaakt. Een strafrechtelijke sanctie kan in combinatie met een bestuursrechtelijke sanctie worden opgelegd.
   

 • Aanvullende informatie

  Zorg dat u de vergunningen naleeft. Indien is geconstateerd dat dat niet het geval is geweest, volg dan de schriftelijke aanwijzingen op. Overleg zonodig tijdig met de toezichthouder.