Vrijwilligersverzekering

Home > Direct regelen > Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

 • Wat is het?

  De gemeente De Wolden heeft verzekeringen afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken tijdens het vrijwilligerswerk. Hiermee worden vrijwilligers beschermd.

  In De Wolden zijn veel vrijwilligers actief in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Denk daarbij aan klaar-overs, voorleesouders, maaltijdbezorgers en alle anderen die belangeloos op enige wijze hun kennis, arbeid en tijd ter beschikking stellen van de samenleving zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Lang niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd voor de risico’s die ze lopen bij het uitoefenen van hun vrijwillige taken.

  Vrijwilligers zijn soms verzekerd via hun vereniging of organisatie, maar de dekking van deze verzekeringen loopt sterk uiteen. Om een eind te maken aan deze situatie heeft de gemeente De Wolden bij Centraal Beheer Achmea een uitgebreid pakket afgesloten dat de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt tijdens het vrijwilligerswerk. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken en de actieve deelname van vrijwilligers stimuleren.

 • Wat moet ik doen?

  Schade… en dan?

  U kunt schade melden als deze niet gedekt is door een andere schadeverzekering. Als u als vrijwilliger een schade wilt melden, kunt u het schadeformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u per post opsturen naar de gemeente.

  De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden en zij zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd.

  Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan aanspraak maken op de verzekering?

  De verzekering is bedoeld voor vrijwilligers. Onder vrijwilligers worden verstaan degenen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht leeftijd 
  • ook bij eenmalige activiteiten 
  • geen minimum aantal uren 
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

  Bijzonderheden

  Vrijwillige brandweermensen en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

  Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De dekking omvat de extra medische kosten en de acute huishoudelijke hulp. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing. Hiermee wordt mantelzorgers een passende oplossing geboden, die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

  Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook is verzekerd voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’ gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente is dus altijd verzekerd!

  Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

  Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!

 • Aanvullende informatie

  Veel gestelde vragen vrijwilligersverzekering

  1.  Wat is de definitie voor vrijwilliger voor de verzekering? 

  Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en maatschappelijke stages. 

  2.  Waar zijn de verzekeringen voor bedoeld? 

  Om een indruk te geven van de dekking door de verschillende verzekeringen, volgen hierna enkele voorbeelden. 

  • Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren. 
  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap. 
  • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen: Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden. 
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester Bert gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, doordat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook Wim) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade. 
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd. 

  3.  Moet er een urenadministratie bijgehouden te worden?

  Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht is verzekerd. Overigens is een naamsregistratie van vrijwilligers ook niet nodig.

  4.  Is er sprake van een leeftijdsgrens?

  Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Ook oudere vrijwilligers vallen onder de dekking van de verzekering.

  5.  Wij zijn een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten. Is onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nu overbodig?

  Nee, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen uit het Plus Pakket dekt alleen risico’s die verband houden met het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot de vrijwilliger. Het doel van deze verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn afgedekt. Kortom: de vrijwilliger mag niet in de kou blijven staan!

  6.  Wij zijn een landelijk opererende organisatie met één vestigingslocatie.

  Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering? Indien u slechts 1 vestiging heeft, vallen de vrijwilligers onder de verzekering als de gemeente waar u gevestigd bent, zich heeft aangemeld. Wanneer er meerdere vestigingslocaties zijn, wordt gekeken voor welke vestiging het vrijwilligerswerk wordt verricht. De standplaats van de vestiging is vervolgens bepalend voor de dekking. 

  7.  Hoe weet Centraal Beheer Achmea of een persoon als vrijwilliger actief is geweest tijdens het ontstaan van de schade? 

  De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht, moet verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk.

  Dekking vrijwilligersverzekering

  De vrijwilligersverzekering die de gemeente per 1 januari 2009 heeft afgesloten voor alle vrijwilligers binnen de gemeente kent een uitgebreide dekking.
  Onder de vrijwilliger, valt volgens de definitie van de vrijwilligersverzekering iedereen die vanuit Nederland, min of meer georganiseerd, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

  De dekking van de vrijwilligersverzekering is secundair. Dit wil zeggen dat als de schade op een (eigen) andere verzekering gedekt is, deze niet voor vergoeding in aanmerking komt op de vrijwilligersverzekering.
  Het is een vangnet voor mensen die als vrijwilliger actief zijn vanuit de gemeente en financiële gevolgen ondervinden bij een schade.

  Alle vrijwilligers zijn, in Europa, verzekerd voor:

  • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger
  • Ongevallenverzekering Vrijwilliger
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers die de organisatie aansturen.
  • Met deze dekking wordt het bestuur gevrijwaard van aansprakelijkheidsverhaal op hun privévermogen.
   • Het balanstotaal van de betrokken organisatie is gemaximeerd op €500.000,- voor deze dekking.
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

  De persoonlijke eigendommen van een vrijwilliger zijn secundair verzekerd.
  Hierbij gelden voor een aantal rubrieken een maximale vergoeding.

  • Beeld- en geluidsapparatuur € 500,-
  • Computerapparatuur € 1.500,-
  • Sieraden € 500,-
  • Horloges € 250,-
  • (Zonne) bril/set contactlenzen € 500,-
  • Kunstmatige gebitselementen € 500,-
  • Fiets € 750,-

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team verzekeringen, T. 14 0528.

 • Openbare documenten