WOZ-portaal, waardebepaling, taxatieverslag/bezwaar

Home > Direct regelen > WOZ-portaal, waardebepaling, taxatieverslag/bezwaar

WOZ-portaal, waardebepaling, taxatieverslag/bezwaar

 • Wat is het?

  De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting, de heffingen van rijk (eigenwoningforfait) en waterschap(aanslag gebouwd).

  In het WOZ-portaal van de gemeente kunt u veel informatie vinden over de taxatie van uw pand.

  WOZ-waardeloket

  Sinds 1 oktober 2016 heeft gemeente De Wolden op www.wozwaardeloket.nl de WOZ-waarden van alle woningen in de gemeente inzichtelijk gemaakt.

 • Wat moet ik doen?

  Op de gecombineerde aanslag van de gemeente staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks in de maand februari.

  Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag bekijken. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. 

  Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voor zover van toepassing, het eigenwoningforfait.

  Als u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Bezwaar maken is mogelijk met gebruik van uw DigiD. Ook kunt u schriftelijk bezwaar maken door het sturen van een bezwaarschrift.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd. De WOZ-waarde is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  Wat houdt de WOZ-waarde in?

  De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  1. De gemeente voert de taxaties zelf uit.
  2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
  3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
  4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.

  Taxatieverslag nieuwe woning

  Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. U kunt uiterlijk binnen zes weken nadat u voor de eerste keer een belastingaanslag ontvangt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst van de waardebepaling, kunt u bezwaar maken.

  In uw bezwaarschrift moet u minimaal de volgende zaken vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. De dagtekening en het nummer van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).
  5. Ondertekening

  U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag/beschikking bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Beroep

  Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift.

  Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag/beschikking geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift. Een beroepschrift moet u sturen naar:

  Rechtbank Assen, per adres rechtbank Leeuwarden
  Sector bestuursrecht
  Postbus 1702
  8901 CA Leeuwarden

  U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.