Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Besluiten B&W 17 december 2019

Nieuws

Wat heeft het college besloten?

Agendapunten:

Herinrichting zuidkant Brink Ruinen

Het college vraagt de gemeenteraad 70.000 euro voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de zuidkant van de Brink in Ruinen. De provincie stelt dit als voorwaarde om een subsidie voor het project te kunnen geven. Samen met de nieuwe eigenaren van het voormalige gemeentehuis aan de Brink heeft de gemeente een inrichtingsplan gemaakt. Met dit plan moet de zuidkant meer onderdeel gaan uitmaken van de Brink. Het leegstaande pand is verpauperd. Dat doet geen goed aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Brink. De nieuwe eigenaren gaan het pand opknappen. Het gezamenlijke plan bestaat eruit dat de private buitenruimte van het ‘Olde Gemeentehuis’ met terrassen zo wordt vormgegeven dat deze ruimte vloeiend overgaat in de groene Brink. De Brink wordt daarmee vergroot en loopt door tot aan de gevel van het pand.

Brandverzekering voor gemeentelijke gebouwen

Het college heeft via een Europese aanbesteding een brandverzekering afgesloten voor alle gemeentelijke gebouwen met de inventarissen. Afgelopen jaar betaalde de gemeente hiervoor 47.000 euro. Komend jaar is de premie bijna 58.000 euro. De verzekeraars hebben te maken met een toenemende schadelast. Ook worden zij verplicht grotere reserves aan te leggen om voorbereid te zijn op grote schades. Dit heeft effect op de hoogte van de premies. Veel andere gemeenten worden geconfronteerd met een premieverhoging van honderd procent. Voor De Wolden valt het dus alleszins mee. De verhoging blijft beperkt tot een kleine veertig procent.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het college geeft de Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden voor 2020 een subsidie van 212.500 euro. Ook sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de stichting. De Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning is opgericht in opdracht van de gemeente om zichtbare, toegankelijke en onafhankelijke ondersteuning te ontwikkelen voor cliënten die zorg nodig hebben. De raad gaf in december 2018 opdracht voor het ontwikkelen van een zo onafhankelijke mogelijk vorm van cliëntondersteuning, die ook juridisch sluitend is.
Collegevoorstel Stichting OCO De Wolden (pdf - 94,0 KB)
Samenwerkingsconventant gemeente en Stichting OCO De Wolden (pdf - 71,7 KB)
Subsidieaanvraag Stichting OCO De Wolden (pdf - 297,2 KB)
Begroting Stichting OCO De Wolden en missie en visie (pdf - 107,5 KB)

Bodemkwaliteitskaart bijgewerkt

Het college heeft de bestaande bodemkwaliteitskaart geactualiseerd voor PFAS. Sinds de inwerkingtreding van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie zijn de bodemkwaliteitsgegevens van PFAS verplicht bij grondverzet. Met het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart PFAS worden de belemmeringen in het grondverzet en de aanvullende onderzoekskosten weggenomen. Bij PFAS gaat het om enkele duizenden chemische stoffen – door de mens ontwikkeld – die nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu.
Collegevoorstel bodemkwaliteitskaart PFAS De Wolden (pdf - 80,2 KB)
Rapport Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS Drenthe (pdf - 1,3 MB)
Brief raad De Wolden bodemkwaliteitskaart PFAS (pdf - 54,7 KB)

Subsidies Initiatiefrijk De Wolden

Het college steunt drie projecten vanuit het subsidieprogramma Initiatiefrijk De Wolden. Het gaat om iets meer dan 8000 euro in totaal. Het gaat om het maken en uitzenden van sociaal culturele evenementen en dialoogbijeenkomsten door de lokale omroep DNO, het maken van routes voor wandelommetjes door en rondom Berghuizen en het maken en uitwerken van een dorpsvisie, samen met de inwoners van Veeningen. Een vierde initiatief haalde het niet. Dat ging om een verzoek van ICO Drenthe voor een bijdrage aan het werven van kandidaten voor de Kunstbende Drenthe. Het college stelt dat dit niet specifiek op jongeren in De Wolden is gericht en vindt de aanvraag beter passen bij een cultuursubsidie.
Collegevoorstel ronde 4 2019 Initiatiefrijk De Wolden (pdf - 82,5 KB)

Keuze gasaansluiting blijft mogelijk

Het college van B&W heeft besloten de gemeente als uitzonderingsgebied aan te merken voor het vervallen van de gasaansluitplicht. Dit betekent dat de gemeente ook voor nieuwbouw de keuze voor aansluiting op het gasnetwerk mogelijk wil houden. Het college vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil gebruik kan maken van groen gas.
Collegevoorstel gasaansluitingen (pdf - 59,2 KB)
Aanwijsbesluit gasaansluitingen De Wolden (pdf - 76,4 KB)

Regelingen en tarieven jeugdhulp

Het college heeft de regeling toegang individuele jeugdhulp De Wolden 2020 vastgesteld. Ook besloten B&W de tarieven voor de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) niet te indexeren. Verder is de regeling tarieven jeugdhulp De Wolden 2020 vastgesteld.
Collegevoorstel regeling toegang jeugdhulp en tarieven 2020 (pdf - 87,9 KB)
Regeling toegang individuele jeugdhulp De Wolden 2020 (pdf - 177,8 KB)
Regeling tarieven Jeugdhulp De Wolden 2020 (pdf - 62,0 KB)

Nieuwe tarieven sportaccommodaties

Het college heeft voor 2020 nieuwe tarieven vastgesteld voor zowel de buiten- als de binnensportaccommodaties. De huurprijzen van de accommodaties gaan met 1,5 procent omhoog. Dat is alleen de gebruikelijke indexering.
Collegevoorstel tarieven 2020 binnen- en buitensportaccommodaties (pdf - 53,5 KB)
Tarieven binnensport 2020 (pdf - 41,4 KB)
Tarieven buitensport 2020 (pdf - 48,1 KB)

Wijzigingen regelingen meerkosten Wmo

Het college heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Regeling meerkosten Wmo. De huidige regeling is sinds 2016 ongewijzigd. Een kleine driehonderd inwoners maakten dit jaar gebruik van de regeling. De uitgaven liggen rond de 150.000 euro. In de loop der tijd is gebleken dat de regeling een paar kleine aanpassingen behoeft. Zo is het wenselijk om in de regeling op te nemen dat een aanvrager minimaal een half jaar in de gemeente moet hebben gewoond. Daarnaast is logischer om bij het vaststellen van het inkomen het vakantiegeld buiten beschouwing te laten.

Spoedpoli verwarde personen blijft

Het college wil de Drentse spoedpoli voor verwarde personen voortzetten. Ook de overige Drentse gemeenten willen dat. Daarvoor wordt een overeenkomst afgesloten met de GGZ Drenthe. De bijdrage van de gemeente is voor 2019 en 2020 in totaal iets meer dan 9.000 euro. De spoedpoli biedt opvang en eerste hulp aan mensen met verward gedrag als gevolg van acute psychiatrische problemen. Drenthe heeft sinds maart 2017 één centrale 24/7 opvang-/beoordelingslocatie op het GGZ-terrein in Assen. Mensen met verward gedrag worden vervoerd met een speciale ambulance: de psycholance. Vóór die tijd vervoerde de politie personen met verward gedrag die overlast veroorzaakten naar het politiebureau, waar werd beoordeeld of een opname in een instelling nodig was.
Collegevoorstel voorzetting spoedpoli verwarde personen 2019-2020 (pdf - 76,0 KB)
Overeenkomst van opdracht spoedpoli verwarde personen 2019-2020 (pdf - 69,5 KB)

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl