U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Kadernota 2022: Volop werken aan uitvoering collegeprogramma

Bij het opstellen van de kadernota 2022 is gebleken dat het onderwerp

duurzaamheid in De Wolden volop in de schijnwerpers staat. Hiernaast wordt ook

gewerkt aan allerlei andere zaken uit het lopende collegeprogramma. Zoals bekend

zijn er in 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen.

‘We hebben nog één jaar te gaan in deze raadsperiode. We zijn er dan ook trots op dat we de afgelopen drie jaar al veel gerealiseerd hebben’. Dat schrijven burgemeester en wethouders van De Wolden in de aanbiedingsbrief bij hun Kadernota 2022.

De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de programmabegroting en laat zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Tot en met 2025 zou de gemeente afstevenen op tekorten, maar het college stelt maatregelen voor om deze om te buigen. Daarnaast wil het college ook de reserves blijven aanspreken en inspelen op een lagere tegenvaller bij de komende herverdeling van de rijksuitkering uit het gemeentefonds. Resultaat is een sluitende meerjarige exploitatie op basis van de huidige inzichten en verwachtingen.

Sociaal domein

De tekorten in het sociaal domein blijven veel gemeenten parten spelen. Ook De Wolden is al enige tijd bezig de uitgaven op het gebied van de jeugdzorg, de Wmo en participatiebesluitvorming meer in overeenstemming te brengen met het geld dat daarvoor door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit blijkt echter een lastig proces te zijn. De (hulp)vraag is vanzelfsprekend dynamisch, waardoor ook de cijfers continue een gedifferentieerd beeld geven. Hoewel gehoopt wordt op aanvullende steun vanuit Den Haag, ontkomt de gemeente er niet aan in juni a.s. bij de besluitvorming over de kadernota, ook op dit terrein verdere ombuigingsmaatregelen te nemen. De intentie van het college en de raad is daarbij wel, vooral extra in te zetten op het zogenoemde ‘voorliggende veld’. Hiermee wordt getracht het beslag op de gemeentelijke middelen verder te beteugelen, zonder de inwoners te kort te doen.

Investeringen

Het college stelt de raad voor in 2022 bijna twee miljoen euro te investeren. Hiervan heeft een groot deel betrekking op fietspaden en verkeersmaatregelen in de verschillende dorpen op grond van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). De overige investeringen betreffen o.a. een kunstgrasveld bij KIOS in Ruinerwold en de vervanging van diverse speeltoestellen in de gemeente. Ook wordt er geïnvesteerd in het rioolstelsel en in ondergrondse afvalverzamelcontainers voor flessenglas. Vanzelfsprekend zijn er daarnaast nog de lopende investeringsprojecten die de nodige aandacht verdienen, zoals de realisatie van het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ te Zuidwolde.

Onroerendezaakbelasting

In de bestaande meerjarencijfers was reeds t/m 2024 rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de OZB met 1,5%. Het college gaat er vooralsnog vanuit dat deze lijn kan worden aangehouden en dat er geen extra verhogingen van de OZB nodig zijn. Van een verdere verhoging in de toekomst kan wel sprake zijn als de ambities van de gemeente daartoe aanleiding geven, net als de daarbij behorende maatschappelijke investeringen.

Raad over Kadernota

De raad debatteert donderdag 17 juni in eerste termijn over de nota. Dan houden de fracties ook hun algemene beschouwingen en geeft het college een reactie. Het raadsdebat begint om 13.30 uur.Op donderdag 24 juni is de verdere behandeling in tweede termijn en neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2022. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. De aanbiedingsbrief en de Kadernota 2022 zijn hier in te zien.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl