Klachten

Home > Ombudsman > Klachten

Klachten

Iedere persoon of organisatie heeft het recht een klacht in te dienen over het gedrag of een handeling van of namens de gemeente. Elke klacht wordt door de gemeente kosteloos in behandeling genomen. Het onderwerp van een klacht moet gaan over handelingen of gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente.

Voorbeelden van zaken waarover u een klacht kunt indienen zijn:

  • het niet of te laat beantwoorden van een brief of een verzoek om informatie
  • het niet nakomen van toezeggingen
  • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie
  • beledigend of discriminerend gedrag.

U kunt niet klagen over algemeen gemeentelijk beleid. De klachtenregeling is ook niet bedoeld voor klachten met betrekking tot besluitvorming, waarover u een bezwaarschrift kunt indienen bij de gemeente. U kunt uw klachten mondeling, schriftelijk of digitaal indienen bij de gemeentelijke klachtenfunctionaris.

Interne klachtenprocedure van De Wolden
Voor een schriftelijk in te dienen klacht kunt u gebruikmaken van een klachtenformulier, dat op het gemeentehuis verkrijgbaar is. Het klachtenformulier is ook digitaal in te vullen. Het digitale klachtenformulier is te vinden op de gemeentesite, evenals het digitale formulier om bezwaar te maken. Uw klacht wordt in eerste instantie volgens een vooraf vastgestelde interne klachtenprocedure door de gemeente zelf behandeld (interne regeling).

Ombudsman De Wolden
Indien u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich vervolgens tot de ombudsman wenden (externe regeling). Dat kan schriftelijk of digitaal via ombudsman@dewolden.nl. De onafhankelijk van de gemeente staande ombudsman beoordeelt vervolgens of het bestuursorgaan of de ambtenaar zich behoorlijk heeft gedragen. De bevindingen van de ombudsman worden vervolgens meegedeeld aan de klager en het orgaan of de persoon waartegen de klacht is gericht.