Vragen aan de ombudsman

Home > Ombudsman > Vragen aan de ombudsman

Vragen aan de ombudsman

De gemeente De Wolden heeft een eigen ombudsman, Maas van Egdom. Wat kunt u van de ombudsman verwachten? Hieronder geeft Maas van Egdom zelf antwoord op deze vragen. 

Wat doet een ombudsman?
Een ombudsman is een begrip, oorspronkelijk afkomstig uit de Scandinavische wereld. Het betekent vertrouwensman. In de Nederlandse context zie je de functie op verschillende terreinen terug. Er zijn consumentenombudslieden, ombudslieden voor verzekeringsklachten en overheidsombudslieden. De Nationale ombudsman is er in de eerste plaats voor klachten over de rijksoverheid. Gemeentebesturen hebben de keuze zich daar ook bij aan te sluiten of een eigen ombudsinstituut in het leven te roepen. De Wolden heeft net als heel veel andere gemeenten voor die laatste optie gekozen.

Een ombudsman is een klachtvoorziening in tweede instantie. Wat betekent dat?
Als u een klacht heeft over het gemeentebestuur moet u daar eerst mee naar het gemeentebestuur zelf. De wetgever heeft gewild dat het gemeentebestuur eerst de kans moet krijgen het probleem zelf op te lossen. Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u uw beklag doen bij de ombudsman.

Met welke klachten kunnen inwoners van de gemeente De Wolden bij de ombudsman terecht?
De gemeentelijke ombudsman, dus ook die van De Wolden, behandelt klachten van inwoners over het optreden van het gemeentebestuur, individuele bestuurders of ambtenaren.
Hij mag zich dus niet bemoeien met bijvoorbeeld klachten over buren of over de woningbouwvereniging. Het moet gaan om optreden van de gemeente. Dat kan gaan om een onheuse behandeling aan het loket, het niet nakomen van toezeggingen, het te laat beantwoorden van brieven of - meer in het algemeen - het te laat nemen van beslissingen. Samengevat gaat het dus om klachten over onbehoorlijk handelen of nalaten van de gemeente.

Wat is de procedure voor het behandelen van een klacht?
In de praktijk blijkt het nogal eens mogelijk een klacht uit de wereld te helpen door bemiddeling van de ombudsman. Het komt dan dus niet tot een echte officiële klachtenprocedure. Komt zo’n procedure er wel, dan is de ombudsman verplicht beide partijen naar hun kijk op de zaak te vragen. Aan de hand daarvan en op basis van de schriftelijk stukken die er over de zaak zijn, hij vormt zich een oordeel over de gang van zaken. Hij doet een uitspraak over de vraag of de ingediende klacht gegrond is of niet. Ook kan de ombudsman aanbevelingen doen tot verbetering van procedures. Het oordeel van de ombudsman is een advies aan het gemeentebestuur. Dat beslist wat het met het advies doet.

Hoe dienen inwoners een klacht in?
Om de drempel zo laag mogelijk te houden wordt er elke laatste maandag van de maand van 13.30–14.30 uur een spreekuur gehouden.

Wilt u verder nog iets zeggen?
Als mensen klachten hebben, moeten ze er vooral niet te lang mee blijven rondlopen. Dat frustreert onnodig en bovendien verloopt de termijn om nog een klacht te kunnen indienen. In de regel is deze termijn 1 jaar.