Bekendmakingen

Home > Raad en College > Bekendmakingen

Bekendmakingen

RSS

Tegen de meeste beschikkingen kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan. Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter in Groningen.
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bij afwijkende termijnen worden deze afzonderlijk bekend gemaakt.

Overheid.nl

Op Overheid.nl kunt u alle bekendmakingen van de gemeente, de provincie en waterschappen in uw buurt zoeken. Ook kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice.

Met ingang van 1 januari 2014 worden algemeen verbindende voorschriften officieel bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad.