Eursinge, Kraloërweg 9

Eursinge, Kraloërweg 9

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 02-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7935AA9
Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

Kennisgeving Besluit omgevingsvergunning  (Reguliere procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend:

Kraloërweg 9 te Eursinge: voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vanwege het houden van waterbuffels ten behoeve van de melkproductie. verzenddatum besluit: 20 juni 2019.

Inzage

U kunt de stukken inzien bij de Gemeentewinkel van de gemeente De Wolden (openingstijden maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.30 uur, woensdag van 8.30 uur tot 16.00 en van 18.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur).

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920AA ZUIDWOLDE.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.  U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.