Koekange, Prinsesseweg 18

Koekange, Prinsesseweg 18

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 30-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7958RT18
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Kennisgeving besluit

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend:

voor het splitsen van de woning (activiteit “bouw” en “handelen in strijd met ruimtelijke ordening”) op het perceel Prinsesseweg 18 te Koekange

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 25 juli 2019 zes weken digitaal ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 13.30 uur, woensdag tot 16.00 uur en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Het besluit kan ook digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.1690.OV00450-0401

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door:

•        Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

•        Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

•        Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal beroep/voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.