Linde, De Luttergreppel 7

Linde, De Luttergreppel 7

RSS
Dit item is verlopen op 08-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 08-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7925PP7
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure),

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente  maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend:

De Luttergreppel 7 te Linde, maatschap B.J. van Dijk en D. van Dijk-de Boer, 1ste fase omgevingsvergunning onderdeel milieu revisie, voor een pluimveehouderij en akkerbouwbedrijf.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde. U kunt de stukken inzien bij de gemeentewinkel (openingstijden maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.30 uur, woensdag van 8.30 uur tot 16.00 en van 18.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur).

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Besluit watervergunning

Een besluit watervergunning van het waterschap Vechtstromen ligt gelijktijdig ter inzage met het besluit omgevingsvergunning. Voor informatie over het besluit watervergunning kunt u contact opnemen met waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088-2203333.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met gemeente De Wolden, telefoonnummer 140528.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie