Maatwerkvoorschriften Ruinerwold, Dokter Larijweg 81a

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Maatwerkvoorschriften Ruinerwold, Dokter Larijweg 81a

Maatwerkvoorschriften Ruinerwold, Dokter Larijweg 81a

RSS
Dit item is verlopen op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 28-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961NP81a
Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum hebben verzonden aan de aanvrager:

Grasdrogerij Ruinerwold – Maatwerkvoorschriften emissie stof en zwaveldioxide, 15 april 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuurs­recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente De Wolden, 140528.