perceel Koekangerweg, vanaf de Wold Aa tot iets voorbij De Weidenweg

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning uitgebreide procedure > perceel Koekangerweg, vanaf de Wold Aa tot iets voorbij De Weidenweg

perceel Koekangerweg, vanaf de Wold Aa tot iets voorbij De Weidenweg

RSS
Dit item is verlopen op 16-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 16-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961
Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Kennisgeving besluit

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend:

voor het voor het aanleggen van een nieuw deel van de Koekangerweg en gebruik bestaande weg als fietspad en voor bestemmingsverkeer (activiteiten Werk en werkzaamheden en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) op het perceel Koekangerweg, vanaf de Wold Aa tot iets voorbij De Weidenweg

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 6 december 2018 zes weken digitaal ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 13.30 uur, woensdag tot 16.00 uur en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Het besluit kan ook digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.1690.OV00443-0401

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door:

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal beroep/voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie