Rectificatie de Wijk, Stapelerweg 14

Rectificatie de Wijk, Stapelerweg 14

RSS
Dit item is verlopen op 04-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 04-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957NB14
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning van rechtswege verleend

Rectificatie

In de Wolder courant van 3 april 2019 en de Website van gemeente De Wolden is per abuis de volgende omgevingsvergunning gepubliceerd als omgevingsvergunningsvrij project:

de Wijk, Stapelerweg 14: het bouwen van een schuur (22-03-2019)

Dit moet zijn:

Verleende omgevingsvergunning van rechtswege

De volgende vergunning is van rechtswege verleend:

de Wijk, Stapelerweg 14: het bouwen van een schuur (22-03-2019)

Bezwaar

Tegen de bovenstaande beschikkingen kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan.

Indien onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Groningen.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie