Ruinerwold, Hoge Akkers 13

Ruinerwold, Hoge Akkers 13

RSS
Dit item is verlopen op 11-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 11-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961AR13
Publicatiedatum: 29-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden is voornemens om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen:

Omgevingsvergunning aan WW Management B.V., Hoge Akkers 13, 7961 AR Ruinerwold.

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij : 

Gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met Gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde, telefoonnummer 14 0528.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde, telefoonnummer 14 0528.