Ruinerwold, Hoge Akkers 13

Ruinerwold, Hoge Akkers 13

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 27-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961AR13
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden maakt bekend dat het heeft besloten de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen:

Omgevingsvergunning aan WW Management B.V., Hoge Akkers 13, 7961 AR Ruinerwold.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 15 augustus 2019:

-  (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde.

Beroep  en voorlopige voorziening

Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland,  Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde, telefoonnummer 14 0528.