Ruinerwold, Wold Aaweg 2

Ruinerwold, Wold Aaweg 2

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 29-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961LM2
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Kennisgeving

Ontwerpbesluit - verlenen omgevingsvergunning  (Uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

Wold Aaweg 2 te Ruinerwold: voor  het oprichten van een inrichting.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 24 juli 2019 (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde, tijdens de openingsuren.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen.

U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.