Uitgeschreven uit de basisregistratie personen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Overige publicaties > Uitgeschreven uit de basisregistratie personen

Uitgeschreven uit de basisregistratie personen

RSS
Dit item is verlopen op 17-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 03-01-2019
Soort bekendmaking: GBA

Het college van B&W maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaand(e) personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente De Wolden staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden ’vertrokken uit Nederland’. Dit gebeurt op basis artikel 2.21 en 2.60 van de Wet basisregistratie personen (BRP). Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.

Het betreft de volgende personen:

  • De heer H. Eijkelenboom
  • De heer D. van der Tang
  • De heer Daniel Hailemichael Tekle

Ons college heeft het voornemen om over te gaan tot het ambtshalve uitschrijven. Dat wil zeggen dat voor de gemeente deze personen administratief gezien verblijven in een onbekend land of onbekende plaats.

Wanneer u weet waar bovenstaande personen verblijven of uw naam staat hierboven genoemd, neem dan contact op met de gemeentewinkel via telefoonnummer 14 0528 of per e-mail gemeentewinkel@dewolden.nl.

V(ertrokken) O(nbekend) W(aarheen) en de gevolgen

Als er geen aangifte van verhuizing is gedaan of er is geen nieuw adres meer bekend, dan volgt de ambtshalve procedure VOW (ook wel genoemd ‘Vertrokken met onbekende bestemming’). Dit betekent dat de gemeente de persoon ambtshalve emigreert naar een onbekend land/plaats.

De Eerste Kamer heeft in 2000 een wet aangenomen waardoor burgers voortaan alleen nog recht op uitkeringen en subsidies hebben als de adresgegevens bij de administraties van de uitvoerende instanties overeenkomen met de adresgegevens in de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (afgekort GBA). De adreswijziging geeft de gemeente door aan de afnemers van de GBA (dat zijn de administraties van de uitvoerende instanties).

De gevolgen

De gevolgen van de procedure VOW zijn dat onder andere de volgende rechten opgeschort worden:

Uitkeringen en subsidies
De Wet werk en bijstand, De Wet inkomens voorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, De Algemene Ouderdomswet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming studiekosten enzovoort. 

Als u (later) de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, krijgt u een SVB korting op de AOW omdat u niet een aaneengesloten periode in Nederland heeft gewoond.
(Dus minder AOW uitkering of AOW uitkering die niet op de kalendermaand van uw 65e jaar wordt uitgekeerd).

Overige instanties
De gemeente verstrekt ook geen uittreksels, rijbewijzen enzovoort. Ook wordt door het RDW geen kentekenen op uw naam gezet en dergelijke. Boetes van bijvoorbeeld bekeuringen opgelegd door het C.J.I.B. worden naar het laatste adres van inschrijving gestuurd.

Eigen verantwoordelijkheid

De rechter heeft een uitspraak gedaan in een rechtszaak dat de persoon zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inschrijving in de GBA en de zaak werd niet geseponeerd. Samenvattend is het advies om er voor te zorgen dat u juist staat ingeschreven.

Utvoering volgens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Afdeling 3. De verplichtingen van de burger Artikel 65 tot en met 77.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie