Wijziging vergunning Ruinerwold, Dokter Larijweg 141, 147/148 en 149

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Overige publicaties > Wijziging vergunning Ruinerwold, Dokter Larijweg 141, 147/148 en 149

Wijziging vergunning Ruinerwold, Dokter Larijweg 141, 147/148 en 149

RSS
Dit item is verlopen op 05-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 05-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961NT
Publicatiedatum: 27-02-2019
Soort bekendmaking: Overige vergunningen

Wijziging omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben gewijzigd:

het wijzigen van de op 20 april 2017 verleende omgevingsvergunning. Het besluit wordt gewijzigd lopende een beroepsprocedure. De wijziging is ondergeschikt van aard en schendt niet de belangen van derden op het perceel Dokter Larijweg 141, 147/148 en 149 te Ruinerwold (21 februari 2019).

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken.

Tegen de op 20 april 2017 verleende omgevingsvergunning zijn al beroepschriften ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland,

Afdeling bestuursrecht. De eerder ingebrachte beroepschriften richten zich op de grond van de Algemene wet bestuursrecht automatisch ook tegen dit wijzigingsbesluit van de omgevingsvergunning.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met gemeente De Wolden, telefoonnummer 140528.