Zuidwolde, Lunssloten 3

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Zuidwolde, Lunssloten 3

Zuidwolde, Lunssloten 3

RSS
Dit item is verlopen op 23-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921VG3
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Kennisgeving beoordelingsbesluit milieueffectrapportage

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat zij, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm), hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de veehouderij gelegen aan Lunssloten 3 te Zuidwolde, geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld. De door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-beoordelingsnotitie geeft geen aanleiding tot de conclusie dat er vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 11 april 2019, zes weken ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis van De Wolden op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.30 uur, woensdag van 8.30 uur tot 16.00 en van 18.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur.

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan een ieder gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie