Zuidwolde, Ommerweg 65 - 67

Zuidwolde, Ommerweg 65 - 67

RSS
Dit item is verlopen op 08-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 08-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921TB65
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Kennisgeving Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure),

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  De Wolden maakt bekend dat het heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

Ommerweg 65-67 te Zuidwolde, maatschap Duinkerken, omgevingsvergunning onderdeel milieu, voor het veranderen van een pluimveehouderij.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde. U kunt de stukken inzien bij de gemeentewinkel (openingstijden maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.30 uur, woensdag van 8.30 uur tot 16.00 en van 18.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur).

                                                                                                                                                            

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.