Vergadering College van B&W 05-02-2019

Home > Raad en College > Besluiten van B&W > Vergadering College van B&W

Vergadering College van B&W 05-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zuidwolde
Tijd:13:00-00:00
Voorzitter:Roger de Groot
Dit item is verlopen op 12-04-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Energiescan eigen woning inwoners

Het college wil 550 energiescans beschikbaar stellen aan inwoners die een advies willen over energiebesparende maatregelen voor de eigen (bestaande) woning. Voorwaarde is wel dat de raad instemt met het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2018.

De gratis energiescan heeft een waarde van maximaal € 250,-.

Particuliere woningeigenaren willen volgens het college graag ondersteuning bij het maken van keuzes hoe hun huis verduurzaamd kan worden. De rijksoverheid heeft vorig jaar besloten dat alle woningen voor 2050 van het aardgas af moeten en dat er energie moet worden bespaard. Daarom is advies nodig over het isoleren van de woning en het toepassen van alternatieve warmtebronnen.

2 College biedt raad nota grondbeleid aan

Het college legt de gemeenteraad een nieuwe nota grondbeleid voor. Deze gaat over de periode 2019-2022. De onroerendgoedmarkt is ten opzichte van 2013 aanzienlijk verbeterd, de rente is laag, de huizenprijzen zijn gestegen en de vraag naar woningen neemt toe. In de nieuwe nota is hierop ingespeeld en is een lichte koerswijziging doorgevoerd.

Enkele wijzigingen zijn marktconforme grondprijzen in plaats van één vaste grondprijs voor heel de gemeente, een gematigder wijze van afboeking van gronden en een collegebevoegdheid tot de aankoop van gronden tot een maximum van € 500.000,-, waardoor de kans afneemt, dat belangrijke gronden voor de neus van de gemeente worden weggekaapt.

3 Afspraken met zorgaanbieders over jeugdhulp

Het college wil voor 2020 en verder afspraken maken met aanbieders over het leveren van jeugdhulp. Daarom gaat het college samen met de andere gemeenten in Zuid-Drenthe een inkoopanalyse maken, zodat de inkoop van specialistische jeugdhulp en de organisatie daarvan vormgegeven kan worden.

De zeven gemeenten van Zuid-Drenthe hebben in 2016 gezamenlijk de jeugdhulp ingekocht. De huidige contracten lopen af op 31 december 2019. Onder andere door druk op de financien vragen bestuurders van de zeven gemeenten zich af welke inkoopstrategie het best past bij hun sturing op het sociale domein. Ze willen graag de gezamenlijk inkoop blijven doen.

4 Overeenkomst Jeugdhulpregio Drenthe

Het college is de samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulpregio Drenthe 2019 aangegaan.

Doel is om voor 2019 en de volgende jaren tussen de twaalf Drentse gemeenten goede afspraken te maken over de uitvoering van de Jeugdwet. De samenwerking is nodig om de transformatie in de jeugdhulp goed te laten verlopen en de specialistische functies voor kwetsbare kinderen te behouden.

5 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft nadere regels voor de maatschappelijke ondersteuning 2019 gemaakt. De gemeenteraad heeft onlangs de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De nadere regels vormen een uitwerking van die verordening. De regels zijn op onderdelen zijn de regels geactualiseerd, zoals bijvoorbeeld voor Beschermd Wonen, resultaat gericht indiceren, PGB en de eigen bijdrage.