Vergadering College van B&W 12-02-2019

Home > Raad en College > Besluiten van B&W > Vergadering College van B&W

Vergadering College van B&W 12-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zuidwolde
Tijd:13:00-00:00
Voorzitter:Roger de Groot
Dit item is verlopen op 19-04-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Kaderbrief 2020 RUD naar raad

Het college heeft de kaderbrief 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) aan de gemeenteraad aangeboden. De kaderbrief beschrijft de financiële, beleidsmatige en organisatorische kaders, die als uitgangspunt dienen voor het opstellen van de begroting 2020. Uit de kaderbrief blijkt dat de RUD voor 2020 opnieuw een extra bijdrage van vijf procent nodig heeft van de deelnemende gemeenten en provincie. Dat was ook het geval in 2018 en 2019. Daarnaast vraagt de RUD extra geld voor het ontwikkelprogramma. Hierin is een investeringsbudget opgenomen.

RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en -handhaving. De RUD is opgericht door de Drentse gemeenten en de provincie.

2 Grondprijzen 2019

Het college heeft de grondprijzen voor 2019 vastgesteld. Er zijn dit jaar in de grotere kernen vrijwel geen gemeentelijke kavels meer, voor zowel woningbouw als bedrijventerrein. In de kleinere kernen is de belangstelling beperkt. De woningprijzen zijn in 2018 opnieuw gestegen, maar de stijging van die prijzen blijven achter bij de forse prijsontwikkeling van de bouwkosten. Daarom verhoogt het college voor een belangrijk deel de grondprijzen niet.

De grondprijs in de vrije sector bedraagt dit jaar € 149 per vierkante meter, voor sociale koop en geliberaliseerde huur is het € 129,- en bedrijventerrein kost € 60,- per vierkante meter. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Bijgevoegde documenten

3 Nieuw aanvraagformulier Initiatiefrijk De Wolden

Het college heeft een nieuw aanvraagformulier voor de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden vastgesteld. Het nieuwe formulier is klantvriendelijker. Ook was het oude formulier niet meer actueel. Aanvragen onder € 2.000,- worden voortaan ambtelijk en daarmee versneld gehonoreerd Deze aanpassing staat in het nieuwe aanvraagformulier. Initiatiefrijk De Wolden is een subsidieregeling om de deelname van inwoners aan de samenleving vergroten en door ruimte te bieden aan initiatieven die de leefbaarheid, de sociale vitaliteit en de sociale infrastructuur verbeteren.

4 Beheersverordening buitengebied aangepast

Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met de geactualiseerde beheersverordening Buitengebied De Wolden 2019. De beheersverordening is in 2013 in de plaats gekomen van het bestemmingsplan. Aanpassing was nodig vanwege ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar. De aanpassingen zijn puur technisch; er verandert niets aan de bestemming van percelen in het buitengebied.

5 Ontwerp ´beleeffietspad´ Echten-Ruinen

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het ‘beleeffietspad’ tussen Echten en Ruinen. Een brede werkgroep, waarin onder meer vertegenwoordigers van ondernemers, dorpsbelangenverenigingen en inwoners zitten, heeft dit schetsontwerp gemaakt. De gemeente was gevraagd om het fietspad een extra impuls te geven om hiermee lokale recreatie en toerisme te stimuleren. Het fietspad is ook een katalysator om andere recreatieve ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden en te versterken, bijvoorbeeld ATB-routes, wandelroutes, restaurant en luchtwachttoren. Het fietspad krijgt onder meer drie veilige fietsoversteken, rustpunten met ´social sofas´ en kunst en verlichting.

6 Calamiteitenplan Jeugdhulp

Het college heeft een nieuw calamiteitenplan Jeugdhulp vastgesteld. De wet schrijft voor dat elke gemeente een dergelijk plan moet hebben. Hierin zijn de rollen en verantwoordelijkheden van gemeentelijke functionarissen bij een calamiteit met een jeugdige beschreven. Het nieuwe plan is ten opzichte van het oude plan tekstueel aangescherpt en ingekort. In het nieuwe plan is de gemeentesecretaris de operationeel leider van de gemeente.

7 Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten

Het college heeft de managementrapportages Zelfevaluaties Basis Registratie Personen(BRP) en Reisdocumenten(PNIK) voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het College bescherming persoonsgegevens. Alle gemeenten moeten jaarlijks een zelfevaluatie uitvoeren voor de reisdocumenten, rijbewijzen en voor de Basis Registratie Personen. Op basis van vragenlijsten van het ministerie wordt gekeken of beleid, procedures en personeel voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften. Daarnaast wordt ook de inhoudelijke kwaliteit van de BRP-administratie beoordeeld. Uit de rapporten blijkt dat de gemeente De Wolden op beide onderdelen een ruime voldoende scoort.