Vergadering College van B&W 26-02-2019

Home > Raad en College > Besluiten van B&W > Vergadering College van B&W

Vergadering College van B&W 26-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zuidwolde
Tijd:13:00-00:00
Voorzitter:Roger de Groot
Dit item is verlopen op 05-05-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 College vraagt raad keuze vervanging sporthal en gymzaal Zuidwolde

Het college legt drie scenario’s voor aan de gemeenteraad voor de vervanging en/of renovatie van de huidige sporthal en gymzaal in Zuidwolde. De raad wordt gevraagd in zijn vergadering van 28 maart een keuze te maken. Die keuze wordt meegenomen in de Kadernota 2020.

Volgens het college is er een breed draagvlak voor een multifunctionele accommodatie. Er zijn vele gesprekken gevoerd met gebruikers en mogelijke deelnemers. Een mfa gaat - naast een nieuwe sporthal en gymzaal - ook ruimte bieden aan een sportschool, de bibliotheek en sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast krijgt de mfa een kleinschalig theater.

De tweede mogelijkheid is nieuwbouw van een sporthal, waarmee alles onder één dak komt. Daarvoor moeten de huidige sporthal en gymzaal worden afgebroken.

De derde mogelijkheid is de renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal, met een centrale entree.

Een mfa kost ruim 13,5 miljoen, nieuwbouw van een sporthal ongeveer 8,8 miljoen en de renovatie van de sporthal en nieuwbouw van een gymzaal iets meer dan 4 miljoen euro.

Bijgevoegde documenten

2 Duizend euro voor The Passion

De organisatie van The Passion Zuidwolde krijgt van het college een subsidie 1.000 euro. De voorstelling wordt 12 april voor de eerste keer gehouden. Hierin wordt het paasverhaal op een laagdrempelige en eigentijdse manier gebracht. Het verhaal wordt onder andere door middel van muziek en videobeelden op locaties in het dorp verteld. De organisatie verwacht veel belangstelling. The Passion wordt vertolkt door 45 inwoners van Zuidwolde.

3 Convenant Veiligheidshuis Drenthe

Het college heeft in een convenant afspraken gemaakt over de samenwerking tussen verschillende partijen in het Zorg- en veiligheidshuis Drenthe. In het convenant wordt geregeld wie, met welk doel en met welke inzet deelneemt aan het Zorg- en veiligheidshuis Drenthe. En ook wie waarover, op welk niveau, regie voert en hoe de besluitvorming plaatsvindt. Ook worden er in een protocol afspraken gemaakt over de verwerking persoonsgegevens en hoe zich dat verhoudt tot nieuwe privacy-wetgeving.

Het Veiligheidshuis Drenthe regisseert en coördineert tussen verschillende instanties (waaronder de gemeente) als zich bij inwoners problemen voordoen op het gebied van zorg en veiligheid.

4 Stembureaus, aanplakborden en vergoeding tellers

Het college heeft de stembureaus en de aanplakborden aangewezen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen. Ook is de hoogte van de vergoeding voor de stemmentellers bepaald.

In de gemeente zijn twintig stemlocaties aangewezen, op dezelfde plekken als bij voorgaande verkiezingen. Op zeventien locaties zijn aanplakborden geplaatst.
De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.