Vergadering College van B&W 05-03-2019

Home > Raad en College > Besluiten van B&W > Vergadering College van B&W

Vergadering College van B&W 05-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zuidwolde
Tijd:13:00-00:00
Voorzitter:Roger de Groot
Dit item is verlopen op 12-05-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Extra subsidie wandelknooppunten

Het college geeft een extra subsidie van 11.000 euro aan VTRB Ruinen voor de aanleg van een wandelknooppuntennetwerk. Het project kost 150.000 euro. VTRB had hiervoor al vanuit het subsidieprogramma Initiatiefrijk De Wolden 75.000 euro gekregen. Maar de provincie en het Prins Bernardfonds hadden minder subsidie bijgedragen dan de VTRB Ruinen had gevraagd. Het recreatieschap Drenthe bleek bereid om 11.000 euro extra te financieren als gemeente dit ook zou doen. De extra subsidie wordt betaald vanuit het budget plattelandsontwikkeling.

Het college vindt het belangrijk dat de knooppuntenroute compleet wordt gemaakt. De wandelknooppunten rond Zuidwolde en de Wijk zijn compleet. Rond Ruinen en Ruinerwold ontbreken tot nu toe nog wandelknooppunten.

Het college vindt wel dat het geven van extra subsidie geen gewoonte moet worden. Maar in dit geval weegt het belang van dit project daar tegenop, omdat het een zichtbare toevoeging is voor zowel de toerist als de inwoner, aldus het college.

2 Klachtenanalyse en jaarverslag Ombudsman

Het college heeft kennisgenomen van de interne klachtenanalyse en het jaarverslag 2018 van de Ombudsman. In de analyse komt aan bod over welke eenheid in 2018 is geklaagd, wat het onderwerp van de klacht is, wat de gemiddelde behandelingstermijn van de klacht is en of de klacht gegrond of ongegrond is.

In zijn jaarverslag feliciteert de Ombudsman de gemeente omdat de gemeente voor de tweede maal op rij genomineerd is voor de titel ‘Best bestuurde decentrale overheidsorganisatie’. De Ombudsman geeft aan dat dit een positief beeld geeft en dat dit beeld past in de ervaringen die hij in 2018 heeft gehad met eventuele klachten en de afdoening daarvan. De Ombudsman heeft vorig jaar geen formele klachtenprocedure hoeven doorlopen.

Het college komt binnenkort met een reactie op het jaarverslag van de Ombudsman.

3 Kaderbrief Veiligheidsregio

Het college heeft kennisgenomen van de kaderbrief van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Daarin worden allerlei inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en beleidsvoornemens geschetst. De brief wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad.

De VRD geeft aan dat de financiële rek er uit is en dat extra taken, inspanningen en stijgingen niet meer kunnen worden opgevangen zonder een extra financiële verplichting van gemeenten. De VRD kondigt dan ook aan voor 2020 extra geld van de gemeenten te vragen voor diverse ontwikkelingen, investeringen en loon- en prijsstijgingen.

De VRD is een samenwerkingsverband van de twaalf Drentse gemeenten. De VRD voert taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing en de coördinatie van opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.

4 College tekent overeenkomst met provincie over N375

Het college heeft een bestuursovereenkomst met de provincie getekend over het project ´Duurzaam Veilige inrichting N375´. In de overeenkomst zijn de bestuurlijke afspraken van juli vorig jaar uitgewerkt. De verantwoordelijkheden van de gemeente en de provincie zijn beschreven, de omvang van het project is aangegeven en de financiën zijn geregeld.

Het project kost vier miljoen euro. De gemeente draagt 1,5 miljoen euro bij. Bij de Gijsselterweg en Berghuizen worden enkelzijdige tunnels aangelegd. Bij de Defensieweg en Slagenweg (Hoogeveen) worden landbouwsluizen gerealiseerd en bij de Ruinerveldweg (ontsluiting agrarisch perceel) wordt ingezet op een grondruil.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie