Collegebesluiten

Wat heeft het college op 7 maart 2023 besloten?

Agendapunten:

Programma vitale vakantieparken

Collegevoorstel begroting VVP DWD (pdf - 88,5 KB)
Raadsvoorstel begroting 2023 VVP (pdf - 89,7 KB)
Raadsbesluit begroting 2023 VVP (pdf - 44,0 KB)
Programmaplan VVP DWD (pdf - 191,0 KB)

Woon(zorg)visie “Veelzijdig wonen in De Wolden!”

Collegevoorstel woon(zorg)visie (pdf - 66,4 KB)
Raadsvoorstel vaststelling woonvisie (pdf - 54,4 KB)
Woon(zorg)visie De Wolden (pdf - 9,6 MB)

Herstelgerichte Hulp en wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Collegevoorstel Herstelgerichte Hulp en wijziging verordening (pdf - 85,0 KB)
Raadsvoorstel Herstelgerichte Hulp en wijziging verordening (pdf - 73,9 KB)
Raadsbesluit vijfde wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning (pdf - 69,6 KB)

Integraal Huisvestingsplan De Wolden

Collegevoorstel Integraal Huisvestingsplan (pdf - 72,7 KB)
Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan (pdf - 76,9 KB)
Raadsbesluit vaststelling Integraal Huisvestingsplan (pdf - 45,1 KB)
Integraal Huisvestingsplan (pdf - 974,5 KB)

Jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein De Wolden

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 ASD;
 2. De ASD middels bijgevoegde brief danken voor hun inzet.
 3. Het jaarverslag ASD ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold II

Collegevoorstel subsidieregeling streekprogramma Wiede Wold II (pdf - 75,2 KB)
Raadsvoorstel subsidieregeling streekprogramma Wiede Wold II (pdf - 63,8 KB)
Raadsbesluit subsidieregeling streekprogramma Wiede Wold II (pdf - 42,8 KB)
Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold (pdf - 67,6 KB)

Tegemoetkoming Regeling Meerkosten 2023

Collegevoorstel Tegemoetkoming Regeling Meerkosten 2023 (pdf - 52,0 KB)
Raadsvoorstel Tegemoetkoming Regeling Meerkosten 2023 (pdf - 65,8 KB)
Raadsbesluit Tegemoetkoming Regeling Meerkosten 2023 (pdf - 69,1 KB)
Brief gemeenteraad - bezuiniging op Tegemoetkoming Regeling Meerkosten (pdf - 45,0 KB)

Toevoeging aan lid 10 van de verordening Jeugdhulp De Wolden 2022

Collegevoorstel wijziging verordening Jeugdhulp 2022 (pdf - 64,4 KB)
Raadsvoorstel wijziging verordening Jeugdhulp 2022 (pdf - 87,5 KB)
Regeling tarieven Jeugdhulp De Wolden 2023 (pdf - 84,9 KB)
Wijzigingsbesluit verordening jeugdhulp De Wolden (pdf - 87,3 KB)

Benoeming leden en plaatsvervangende leden Gemeentelijke Stembureau

Collegevoorstel  DWD benoeming leden gemeentelijke stembureaus (pdf - 62,0 KB)
Collegebesluit DWD benoeming leden gemeentelijke stembureaus (pdf - 97,9 KB)

DOS Drenthe

Besluit:

 1. Het projectplan DOS Drenthe vast te stellen.
 2. Namens gemeente De Wolden een aanvraag in te dienen binnen de SPUK DOS Drenthe zoals beschreven in het projectplan.
 3. Als gemeente De Wolden, namens de deelnemende gemeenten Meppel, Westerveld, Coevorden, Aa en Hunze en Borger-Odoorn, de aanvraag DOS Drenthe in te dienen bij het ministerie van VWS als penvoerder.
 4. De samenwerkingsovereenkomst DOS Drenthe aan te gaan.

Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein/cliëntraden

Collegevoorstel Nieuwe structuur Adviesraad Sociaal Domein (pdf - 50,8 KB)

Jaarplan veiligheid, toezicht en handhaving 2023

Collegevoorstel Jaarplan veiligheid, toezicht en handhaving 2023 (pdf - 62,4 KB)
Jaarplan veiligheid, toezicht en handhaving 2023 (pdf - 372,4 KB)

Bestemmen budget jaarrekeningresultaat 2022 voor toekomstbestendige bedrijventerreinen Pilot Ruinerwold

Besluit:
De raad voor te stellen:
Bij besluitvorming over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022, € 20.000 uit het resultaat te bestemmen voor de in 2023 uit te voeren pilot toekomstbestendige bedrijventerrein Ruinerwold.

Initiatiefrijk De Wolden ronde 1 – februari 202

Collegevoorstel ronde 1 IRDW 2023 (pdf - 86,7 KB)

Ontwerpbestemmingsplan Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111’, bestandskenmerk NL.IMRO.1690.BP1006004-ON01.
 2. Voor dit plan geen verplichting op te leggen om een milieueffectrapportage (m.e.r.) op te (laten) stellen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
 4. Voor het kostenverhaal een anterieure overeenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling van dit plan.

 

 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht