Hilda Mulder (VVD)

Portefeuille

Bereikbaarheid

 • Verkeersmaatregelen
 • Bewegwijzering
 • Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen
 • Openbaar vervoer
 • Parkeren
 • Waterkering, afwatering

Groen en cultuurhistorie

 • Groenbeheer (onderhoud, bomenkap)
 • Beheer speelplaatsen
 • Natuurbescherming
 • Streekbeheer (landschapsbeleidsplan)
 • Beheer en onderhoud Begraafplaatsen

Werk

 • Werkgelegenheidsbevordering
 • Participatiewet
 • Re-integratie
 • Werkgeversbenadering
 • Werkvoorzieningsschap

Cultuur

 • Cultuurnota
 • Samenwerking culturele instelling
 • Beheer en onderhoud cultuurgebouwen

Leren en ontwikkelen

 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Integrale Kindcentra
 • Bibliotheek
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderopvang
 • Jeugd en jongerenwerk
 • Schoolmaatschappelijk Werk
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • Cultuureducatie
 • Jeugdzorg

Nevenfuncties

 • GGD, Lid Algemeen Bestuur (vervanging)
 • Alescon (in liquidatie), Lid Bestuur
 • Bureau Recht op Leren (ROL), Lid Bestuur
 • Stuurgroep Onderwijs en Krimp, Lid
 • Bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio Drenthe, Lid
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Lid
 • Kopgroep wethouders voor kindcentra, lid
 • Stark, Lid Bestuur
 • Soroptimist Meppel e.o bestuurslid
 • SWO GR, Lid Bestuur 

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl