Vergadering Algemeen Bestuur 11 november 2014

Home > Raad en College > Gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen > Vergadering Algemeen Bestuur 11 november 2014

Vergadering Algemeen Bestuur 11 november 2014

Datum: 11 november 2014, 9.00 uur
Plaats: Hoogeveen, B&W kamer

Hieronder leest u de agenda voor de vergadering, onderaan de pagina kunt u de bijbehorende stukken downloaden.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen van de agenda

4. Vaststellen besluitenlijst 23 september 2014

Bijgevoegd is een besluitenlijst van de AB-vergadering van 23 september 2014. Aan het AB wordt gevraagd deze vast te stellen.

5. Vaststellen begroting 2015

Bijgevoegd is de ontwerpbegroting van de GR. Deze begroting is op 6 november 2014 in de gemeenteraden van De Wolden en Hoogeveen aan de orde gesteld. Voor zover er daarbij zienswijzen zijn gegeven wordt hierop in een (nog toe te zenden) memo op gereageerd. Aan het AB wordt gevraagd de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen met inachtneming van de reactie op de zienswijzen.

6. Archiefverordening

Bijgevoegd is de archiefverordening. Aan het AB wordt gevraagd deze vast te stellen.

7. Aanbestedingsdocument accountant

Aan het AB wordt voorgesteld om, met terugwerkende kracht  tot 30 oktober, vast te stellen het bijgevoegde aanbestedingsdocument en het voorstel voor de selectiecommissie ten behoeve van de Europese aanbesteding voor de benoeming van een nieuwe accountant.

8. Rondvraag en sluiting