Vergadering Algemeen Bestuur 17 maart 2015

Home > Raad en College > Gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen > Vergadering Algemeen Bestuur 17 maart 2015

Vergadering Algemeen Bestuur 17 maart 2015

Datum/tijd: 17 maart 2015, 9.00 uur (aansluitend op de DB-vergadering)
Plaats: Gemeentehuis Zuidwolde

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Vaststellen besluitenlijst 27 januari 2015

4. Benoeming ombudsman

  1. De Verordening gemeentelijke ombudsman 2008 Gemeente De Wolden toepassen voor de externe klachtbehandeling
  2. De heer mr M.A.C. van Egdom met ingang van 1-1-2015 te benoemen tot Ombudsman van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.
  3. Mevrouw mr J. Wiersma-Veenhoven uit Harkstede met ingang van 1-1-2015 benoemen tot plv. Ombudsvrouw.
  4. Voor de interne klachtbehandeling de bijgevoegde nota en beleidsregel voor het behandelen van klachten hanteren.

5. Rondvraag en sluiting