Vergadering Algemeen Bestuur 27 januari 2015

Home > Raad en College > Gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen > Vergadering Algemeen Bestuur 27 januari 2015

Vergadering Algemeen Bestuur 27 januari 2015

Datum/tijd: 27 januari 2015, 9.00 uur (voorafgegaan door Dagelijks Bestuur-vergadering)
Plaats: Gemeentehuis Hoogeveen

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen van de agenda

5. Vaststellen besluitenlijst 9 december 2014

Bijgevoegd is een besluitenlijst van de AB-vergadering van 9 december 2014. Aan het AB wordt gevraagd deze vast te stellen.

6. Aanwijzing accountant

Aan het AB wordt voorgesteld in te stemmen met het gunningsadvies “Openbare Europese aanbesteding Accountant” en het onder voorbehoud van definitieve gunning, PWC als huisaccountant te benoemen.

7. Rondvraag en sluiting