Vergadering Algemeen Bestuur 28 april 2015

Home > Raad en College > Gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen > Vergadering Algemeen Bestuur 28 april 2015

Vergadering Algemeen Bestuur 28 april 2015

Datum/tijd: 28 april 2015, 9.00 uur 
Plaats: Hoogeveen

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Vaststellen besluitenlijst 17 maart 2015

4. Begroting samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

1. Instemmen met de (concept)begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019;
2. De begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 voorleggen aan de raden van gemeenten De Wolden en Hoogeveen ten behoeve van de zienswijze.

5. Rondvraag en sluiting