Vergadering Algemeen Bestuur 9 december 2014

Home > Raad en College > Gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen > Vergadering Algemeen Bestuur 9 december 2014

Vergadering Algemeen Bestuur 9 december 2014

Datum: 9 december, 9.00 uur
Plaats: Zuidwolde, kamer B82a

Hieronder leest u de agenda voor de vergadering, onderaan de pagina kunt u de bijbehorende stukken downloaden.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen van de agenda

5. Vaststellen besluitenlijst 11 november 2014

Bijgevoegd is een besluitenlijst van de AB-vergadering van 11 november 2014. Aan het AB wordt gevraagd deze vast te stellen.

6. Vaststellen verordeningen

Bijgevoegd zijn de volgende verordeningen:

  • Verordening ex artikel 212: Verordening art. 212 betreft de uitgangspunten voor het financieel beleid en het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.
  • Verordening ex artikel 213: Verordening art. 213 regelt de controle van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie voor de GR.
    Aan het AB wordt gevraagd deze vast te stellen.

7. Vaststellen Budgethoudersregeling

Bijgevoegd is de budgethoudersregeling en de toelichting op de budgethoudersregeling van de GR. Aan het AB wordt gevraagd deze vast te stellen. Omdat er een GR van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen is gevormd, moet er een nieuw budgethoudersregeling worden vastgelegd. In deze budgethoudersregeling worden de zaken rond het beheer van budgetten binnen de ambtelijke organisatie geregeld.

8. Benoeming directie

Voorgesteld wordt de heren N. Kramer en H. de Vries aan te stellen als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de GR. Het AB wordt gevraagd hierover te besluiten.

9. Rondvraag en sluiting