U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Raad besluit over de Kadernota, RES 1.0 en herijking sociaal domein

De Kadernota 2022-2025 is door de gemeenteraad vastgesteld. Op de taakstelling van 1,2 miljoen euro voor het sociaal domein werd door verschillende fracties een voorbehoud gemaakt. “Daar zijn wij faliekant tegen”, aldus Jaap Wiechers (ChristenUnie). De verwachting is dat de gemeente tot en met 2025 jaarlijks geld overhoudt. Daarbij komt waarschijnlijk ook nog structureel extra financiële steun vanuit de rijksoverheid voor alle gemeenten voor de uitvoering van de Jeugdwet. Ook PvdA, CDA en D66 konden niet instemmen met deze taakstelling voor het sociaal domein, “er valt met ons te praten over effectiviteit en verbetering, maar niet via de rekenmachine”, liet Mark Turksma (PvdA) weten.

De gehele raad staat positief tegenover het doorzetten van Initiatiefrijk De Wolden. Namens de gemeenteraad diende Karin Brouwer (CDA) een wijzigingsvoorstel in over de subsidieregeling voor Initiatiefrijk De Wolden om die te verlengen met drie jaar. Het voorstel is door de raad unaniem aanvaard.

Geen verdere bezuinigingen op de SWO

De raad van De Wolden heeft gisteren unaniem een wijzigingsvoorstel aangenomen om een zienswijze in te dienen op de begroting van de Samenwerkingsorganisatie (SWO). De raad is het niet eens met de beoogde verdere bezuinigingen op de SWO komende jaren. Met de bezuiniging van 2 ton is rekening gehouden, maar gevreesd wordt dat verdere bezuinigingen op de SWO gevolgen heeft voor de dienstverlening van de gemeente De Wolden.

Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld

De Regionale Energiestrategie (RES) is ontstaan uit het Nationaal Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 door het kabinet is gepresenteerd. In mei 2020 nam de gemeenteraad de conceptversie van de RES aan. De RES 1.0 is een nadere specificatie en uitwerking van de Concept RES Regio Drenthe. De Drentse bijdrage is 3,45 TWH, dit is ongeveer 10% van het landelijke doel van 35 TWH. De ambitie van De Wolden binnen Drenthe is om 0.1 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken richting 2030. Door bijvoorbeeld over te gaan op warmtebronnen in plaats van aardgas en door meer wind- en zonne-energie op te wekken. De fracties van VVD, Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie dienden een wijzigingsvoorstel in om de aanleg van collectieve warmte leverende systemen niet juridisch afdwingbaar te maken. De partijen zijn van mening dat er samen met inwoners en bedrijven draagvlak moet worden gecreëerd samen met inwoners en bedrijven, zonder dwang. Het voorstel is door een meerderheid van de raad aangenomen. De Regionale Energiestrategie 1.0 is daarop unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Bezuinigingen op het sociaal domein

De beoogde maatregelen om de inkomsten en uitgaven bij het sociaal domein meer in evenwicht te brengen zijn opiniërend besproken. Met de bezuiniging van 1,2 miljoen euro moet de gemeente “vooral de hand in eigen boezem steken en de maatregelen moeten de inwoners zo min mogelijk raken”, laat wethouder Van Dijk weten. Meerdere fracties zijn van mening dat de maatregelen bijvoorbeeld de minima gaan raken die gebruik maken van ‘eenvoudige voorzieningen’. CDA, D66, PvdA en ChristenUnie dienden een wijzigingsvoorstel in om die voorzieningen wel te blijven vergoeden voor de minima. Hoewel de raad unaniem in met dit voorstel instemde, waarschuwde wethouder Van Dijk dat deze wijziging juridisch wellicht niet uitvoerbaar is.

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl