Agenda gemeenteraadsvergadering donderdag 27 juni 2019 (20-06-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Agenda gemeenteraadsvergadering donderdag 27 juni 2019

Agenda gemeenteraadsvergadering donderdag 27 juni 2019 (20-06-2019)

Donderdag 27 juni vergadert de gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde.U bent van harte welkom bij de raadsvergadering of kijk live mee via de videostream!

Tijdens de raadsvergadering zal de nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie geïnstalleerd worden. Het gaat om dhr. Rene de Vent. Dhr.  De Vent (58 jaar) is acht jaar wethouder in Hardenberg geweest (2010-2018).

Hij werkt thans parttime bij de Tafel van de Regio Zwolle, via het consultancybureau Keizer & Visser uit Zwolle. Dhr. De Vent komt volgens de selectiecommissie over als een samenwerkingsgerichte voorzitter. Hij heeft ruime ervaring in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en hij heeft de ambitie om samen met de raad en rekenkamercommissie de adviesrol van de rekenkamercommissie te vernieuwen. De benoeming geldt in principe voor vijf jaar.

Bespreking Kadernota in tweede termijn

Er wordt er een uur uitgetrokken voor de vaststelling van de Kadernota De Wolden 2020-2023 en de kennisname van de begroting 2020 van de SWO. Het gaat hierbij om de tweede termijn met besluitvorming. De eerste termijn vond plaats op donderdag 13 juni. Een kort verslag van deze eerste termijn vindt u hier.

Kunstgrasvelden en kruising Steenbergerweg-Steenbergeresweg

Vervolgens komt 'Uitvoering amendement kunstgrasvelden' aan de orde. Stelt de raad een totaal krediet van bruto € 1,3 miljoen beschikbaar voor de realisatie van een drietal kunstgrasvelden op de sportveldencomplexen te Ruinen, Ruinerwold en de Wijk?

Ook wil de gemeente wil de gemeente graag de kruising Steenbergerweg-Steenbergeresweg aanpassen omdat omwonenden klagen over te hoge snelheden en geluidsoverlast. Het college laat de gemeenteraad per brief echter weten dat de benodigde 141.000 euro momenteel niet beschikbaar is. Daarom stelt het college voor om deze maatregelen mee te nemen in het nieuwe GVVP, waarbij de afweging kan gemaakt in een groter geheel. Donderdag bespreekt de gemeenteraad wat zij van dit voorstel vindt.

Daarnaast worden besluiten genomen over:

  • Vaststelling Jaarrekening en jaarverslag De Wolden 2018
  • Vaststelling zienswijzen ontwerp-begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen en kennisname jaarstukken 2018 (Stark, Recreatieschap, Veiligheidsregio Drenthe, GGD en Publiek Vervoer)
  • Vaststelling wel/geen zienswijze ontwerp-begroting 2020 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en kennisname jaarstukken 2018
  • Vaststelling Bestemmingsplan Ten Arlo 3, Zuidwolde

De volledige agenda en onderliggende stukken vindt u op dewolden.raadsinformatie.nl.