Agenda raadsvergadering 29 november 2018 (23-11-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Agenda raadsvergadering 29 november 2018

Agenda raadsvergadering 29 november 2018 (23-11-2018)

Aansluitend aan het debat, start de raadsvergadering.

Op verzoek van de raad staat op de agenda onder andere de opiniërende bespreking van de jaarstukken Reestmond 2017. Deze stukken zijn van belang voor het vast kunnen stellen van de definitieve uittreedsom uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond. De voorlopige uittreedsom was gebaseerd op de financiële situatie per 31 december 2016. Gemeente De Wolden is per 1 januari 2018 uitgetreden uit Reestmond.

Ook het fietspad Linderweg en passage N48 wordt besproken. Tijdens de voorbereiding van het fietspad Linderweg kwam de vraag naar voren, hoe de oversteek over de N48 eruit kan zien. Het college stelt de gemeenteraad voor om het fietspad Linderweg bij voorkeur aan te leggen over het ecoduct Stiggeltie. De raad zal hierover tijdens deze vergadering een besluit nemen.

De volledige raadsagenda en de onderliggende stukken kunt u bekijken op dewolden.raadsinformatie.nl.