Begrotingsraad 8 nov: besproken & besloten (09-11-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Begrotingsraad 8 nov: besproken & besloten

Begrotingsraad 8 nov: besproken & besloten (09-11-2018)

Donderdag 8 november 2018 vanaf 13.00 uur vergaderde de gemeenteraad van De Wolden over de gemeentelijke begroting voor 2019. De vergadering is live uitgezonden via internet en door Streektv. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Programmabegroting 2019

Er werden in totaal 17 amendementen en moties ingediend. Uiteindelijk werden 6 amendementen en 3 moties in stemming gebracht. De gemeenteraad was tevreden over de aangeboden programmabegroting 2019. Het CDA diende twee moties in m.b.t. het thema duurzaamheid. Naar aanleiding van toezeggingen van wethouder Ten Kate werden deze moties ingetrokken.

Amendement Gb 1 miljoen euro reserveren voor financiering 3 kunstgrasvelden

Gerrie Hempen-Prent (Gb) diende een amendement in m.b.t. de financiering van 3 kunstgrasvelden. V.v. Ruinen, v.v. Ruinerwold en v.v. Wacker willen serieus met kunstgras aan de slag. Daarom stelde Gb voor een miljoen euro beschikbaar te stellen voor de clubs. De financiering houdt in dat de gemeente 2/3 van de kosten betaalt, en dat de clubs de resterende 1/3 voor hun rekening nemen. In het amendement vraagt Gb  de portefeuillehouder om met de clubs in gesprek te gaan en voor 1 mei 2019 met

een voorstel te komen, zodat de raad een definitief besluit kan nemen voor de realisatie van de kunstgrasvelden. Het amendement is aangenomen met 14 stemmen voor (Gb, VVD, CU en VVD) en 3 stemmen tegen (CDA en PvdA).

Amendement Gb dorpscoördinator

De fractie van Gemeentebelangen vindt de functie van dorpscoördinator waardevol, omdat deze een belangrijke taak heeft bij het ondersteunen van initiatieven (Initiatiefrijk De Wolden). Daarom stellen zij voor om voor de jaren 2020 en 2021 ook een bedrag van €63.000,- vrij te maken voor deze functie. Verder stellen zij voor om het voorgestelde budget voor 2019 niet te gebruiken voor een organisatie onderzoek. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

Besluitvorming

Door de raad werd geld vrijgegeven voor de volgende investeringen in 2019:

 • Sanering asbesthoudende daken gemeentelijke gebouwen;
 • Uitbreiding en aanpassing brandweerkazerne Ruinen;
 • Uitbreiding en aanpassing brandweerkazerne Ruinerwold;
 • Extra maatregelen uitvoeringsplan N375;
 • Realiseren fietspaden prioriteit 2 Fietsplan 2019 – o.a. langs de Havelterweg;
 • Verbetering kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg Zuidwolde;
 • Herinrichting burgemeestersbuurt Ruinerwold;
 • Ruimen en herinrichten deel begraafplaats Ruinen;
 • Muur voor historische graven begraafplaats Zuidwolde;
 • Aanschaf noodaggregaat gemeentehuis Zuidwolde;
 • Voorbereidingskosten t.b.v. voldoende vestigingslocaties voor bedrijven;
 • Investeringen rioleringsprojecten;
 • Zonneleningen (SvN);
 • Duurzaamheidsleningen (SvN);
 • Verzilver- en stimuleringsleningen actiepunten woonplan (SvN).

De programmabegroting 2019 en het bijbehorende positieve meerjarenperspectief 2019-2022 werden door de raad vastgesteld. De PvdA, D66 en ChristenUnie stemden tegen de extra maatregelen uitvoeringsplan N375 (landbouwtunnel Gijsselterweg).

Motie Gb Realisatie archeologisch belevingspunt Ruinen

Gerrie Hempen-Prent (Gb) vindt dat de realisatie van een archeologisch belevingspunt niet op zichzelf mag staan. Daarom stelt zij voor het archeologisch belevingspunt te combineren met het Pasmanshuus, zodat beide worden versterkt. Ze vraagt het college in gesprek te gaan met vrijwilligers van het Pasmanshuus. Mocht de locatie voor een archeologisch belevingspunt veranderen, dan vraagt ze om bij de raad terug te komen met een nieuw voorstel. Deze motie werd unaniem aangenomen.

De volledige bundel met ingediende amendementen en moties vindt u in de bijlage van dit bericht.