Besluiten raad 14 december (21-12-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besluiten raad 14 december

Besluiten raad 14 december (21-12-2017)

Donderdag 14 december 2017 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad. In dit bericht vindt u een overzichtje van de raadsbesluiten.

Vragenhalfuur voor de raad

Er werden 6 artikel 37A-vragen gesteld.

Mevrouw Langen (PvdA) stelde een artikel 37A-vraag over toekenning gelden uit Initiatiefrijk De Wolden aan CH De Wolden. Portefeuillehouder De Groot beantwoordde de vraag en zegt toe de schriftelijke beantwoording van deze vraag naar de raad te sturen.

De heer Wiechers (CU) stelde een artikel 37A-vraag over toezegging nr. 17 (pilot garantstelling startende ondernemers). Wethouder Ten Kate beantwoordde vraag.

De heer Turksma (PvdA) stelde een artikel 37A-vraag over inkoop duurzame energie door provincie en gemeente. Wethouder Ten Kate beantwoordde de vraag.

De heer De Wit (CDA) stelde een artikel 37A-vraag over toestand Koekangerveldweg-Noord. Wethouder Ten Kate beantwoordde de vraag.

De heer De Wit (CDA) stelde een artikel 37A-vraag over niet meedoen aan bedrijvenregeling. Wethouder Ten Kate beantwoordde de vraag.

De heer De Wit (CDA) stelde een artikel 37A-vraag over aanleg glasvezel in Marterhaar en andere vakantieparken. Wethouder Ten Kate beantwoordde de vraag.

Rapport rekenkamercommissie De Wolden "Communicatie door de gemeente De Wolden"

Dit rapport is opiniërend behandeld.

Overige besluiten:

  • Goedkeuring deelname De Wolden aan de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
  • Vaststelling Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2018-2022;
  • Bibliotheekvisie en plan van aanpak ”Van vestiging naar functie”;
  • Vaststelling Bestemmingsplan Westerveldsweg 7a/7b, Zuidwolde;
  • Vaststelling Bestemmingsplan Dokter Larijweg 161, Ruinerwold;
  • Vaststelling zienswijze Herziening Begroting 2018 GR Reestmond;                   
  • Verlenging inzet Sociaal Ombudsvrouw De Wolden;
  • Vaststelling Decemberbijstellingen 2017;
  • Vaststelling Belastingverordeningen 2018;
  • Vaststelling 1e begrotingswijziging 2018.