Besproken & besloten 18 mei 2017 (22-05-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten 18 mei 2017

Besproken & besloten 18 mei 2017 (22-05-2017)

Donderdag 18 mei vond er een openbare raadsbijeenkomst plaats: “3DeWolden Politiek” met een vragenhalfuur, RaadsDebat en de besluitvormende raadsvergadering. Bij deze vergadering waren gasten van de cursus ‘Politiek Actief’ aanwezig. De Jaarrekening 2016 gemeente De Wolden is opiniërend behandeld. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Gerrie Hempen-Prent (Gb) stelde vragen aan het college over grasbetonstenen. Wethouder Jan ten Kate beantwoordde de vragen en bevestigde dat er vraag is naar grasbetonstenen. Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen met dorpsbelangen of de gemeente, aldus de wethouder.

Raadslid Heleen Langen (PvdA) stelde het college vragen over reclame-uitingen. Portefeuillehouder De Groot antwoordde dat het college de situatie in beeld gaat brengen en vervolgens van plan is te gaan handhaven.

RaadsDebat Fietspad Linderweg/N48

De aanleg van het fietspad tussen Linde en Dedemsvaart is in uitvoering. De inpassing van het fietspad ter hoogte van het viaduct over de N48 is echter niet eenvoudig in te passen. De raad werd daarom gevraagd een nieuwe afweging te maken.

Henny Scheper-Beijering (VVD) bracht tijdens het debat een nieuw punt in. Zij vroeg het college of de provincie geen heroverweging wil maken, zodat er een fietspad over het bestaande ecoduct aangelegd kan worden. Wethouder Jan ten Kate gaf aan dat hij hier geen mogelijkheden in ziet, omdat hij dat reeds had aangekaart.

De fracties gaven aan dat veiligheid voor scholieren voorop staat en kozen daarom voor de aanleg van een vrij liggend fietspad. De meeste fracties kozen voor een sobere variant. D66 voegde daaraan toe dat de nieuwe brug een belangrijke functie heeft als het gaat over beeldkwaliteit. Het CDA vroeg aandacht voor een innovatieve aanbesteding. En Gl, D66 en het CDA vroegen speciale aandacht voor een goede aansluiting van het fietspad over de N48 op de Ommerweg.

Beëdiging raadslid Gb

In verband met het vertrek van Douwe Oosterveen, is er een plek in de gemeenteraad vrij gekomen. Gb heeft heeft Betty Vrielink-Linthorst voorgedragen en zij werd beëdigd tot raadslid van de fractie van Gemeentebelangen.

Benoeming vice-voorzitter raad

Ook is de functie van vice-voorzitter vrijgekomen. Pieter Groot heeft aangegeven dat hij bereid is deze functie te vervullen en de raad heeft hier toe unaniem besloten.

Keuze variant evaluatie bomenkapbeleid

De raad werd gevraagd aan te geven op welke wijze het bomenkapbeleid geëvalueerd dient te worden. Het college stelde voor de evaluatie uit te voeren conform variant 2

(naast de feitelijke impact wordt in deze variant ook gekeken naar de ervaringen van de gemeente en stakeholders). En vroeg de raad in te stemmen met het voorstel dat bij verkoop van gemeentelijke gronden beoordeeld wordt of bomen op de waardevolle bomenlijst kunnen worden geplaatst.

Raadsleden Erik Verheijen (GL) en Heleen Langen (PvdA) dienden samen een amendement in. In het amendement stelden zij voor de evaluatie uit te voeren volgens variant 3 (naast de feitelijke impact wordt in deze variant gekeken naar de ervaringen van de gemeente en stakeholders, naar andere beleidsvelden en andere gemeenten en vindt er veldonderzoek plaats), minus de benchmarking. En hieraan toe te voegen dat alle gemeentelijke bomen worden meegenomen in de evaluatie.

Het amendement werd verworpen met 5 stemmen voor (PvdA, Gl, D66 en CU) en 12 stemmen tegen (Gb, VVD en CDA).

Het voorstel is aangenomen met 12 stemmen voor (Gb, VVD en CDA) en 5 stemmen tegen (PvdA, Gl, D66 en CU) en dit betekent dat de evaluatie plaatsvindt conform variant 2.

Afscheid Douwe Oosterveen

Aan het einde van de raadsbijeenkomst stond het afscheid van Douwe Oosterveen centraal. Douwe Oosterveen is per 2 mei j.l. benoemd als wethouder van de gemeente Steenwijkerland. Hierdoor is zijn raadslidmaatschap (en de daaraan gekoppelde functies) van de raad van De Wolden komen te vervallen. De voorzitter sprak Douwe Oosterveen toe en bedankte hem voor zijn jarenlange inzet als o.a. raadslid, fractievoorzitter en vice-voorzitter en wenst hem veel succes met zijn nieuwe baan!

  

Foto 1: beëdiging Betty Vrielink-Linthorst

Foto 2: benoeming Pieter Groot

Foto 3: afscheid vm. vice-voorzitter Douwe Oosterveen

Overige besluiten

  • Vertrouwelijkheidsbesluit Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD);
  • Fietspad Koekangerweg (Oosteinde – Weerwille);
  • Verwerking subsidies Initiatiefrijk De Wolden;
  • Vaststelling bestemmingsplan Brink 31-33 Ruinen;
  • Vaststelling bestemmingsplan Koekangerwerweg 4;
  • Vaststelling AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur).