Besproken & besloten 29 juni 2017 (30-06-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten 29 juni 2017

Besproken & besloten 29 juni 2017 (30-06-2017)

Donderdag 29 juni vond er een openbare raadsbijeenkomst plaats: “3DeWolden Politiek” met een vragenhalfuur, een opiniërend deel en de besluitvormende raadsvergadering. Bij deze vergadering waren gasten van de tweede cursus ‘Politiek Actief’ aanwezig. Het Woonplan 2017-2022 “Een leven lang wonen” en de Bestuursrapportage-I 2017 zijn verplaatst naar de vergadering van 6 juli. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Dik Zantingh (CDA) stelde vragen aan het college over een gehouden enquête op bedrijventerrein Voor De Blanken te Ruinen. Wethouder Jan Ten Kate bevestigt dat de enquête alleen is afgenomen op reeds op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers.

Rapport Rekenkamercommissie De Wolden “Evaluatie voorbereiding AZC De Wolden 2015-2016”

Op 30 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten de interne evaluatie proces AZC De Wolden uit te laten voeren door Rekenkamercommissie De Wolden en hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De rekenkamercommissie heeft de afgelopen maanden deze evaluatie uitgevoerd. De rapportage lag op 29 juni opiniërend onder aan de raad voor.

Wnd. vice-voorzitter Hilda Mulder licht toe dat de evaluatie uit een feitenrelaas bestaat. De rekenkamercommissie trekt geen conclusies, de rapportage omvat alleen constateringen. De Rekenkamercommissie stelt op basis van de rapportage twee essentiële vragen voor aan de raad. De eerste vraagt luidt: Op welk moment betrekt de raad c.q. het college burgers bij complexe besluitvorming, zoals de voorbereiding van een AZC? En de tweede vraag: In hoeverre is het in elke fase of tussenfase duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en aan zet is of zijn?.

Pieter Groot (Gb) spreekt over ‘een goede evaluatie’, maar kijkt met gemengde gevoelens terug op het proces. Communicatie vindt zijn fractie een belangrijk thema. “Niet alleen zenden, maar ook ontvangen is belangrijk, anders heeft het geen zin”. Hij vindt het onmogelijk om, naar aanleiding van dit proces, een blauwdruk te maken. ‘Ieder proces is anders’.

Albert Haar (D66) trekt de conclusie dat de gemeente al het mogelijke heeft gedaan wat binnen de mogelijkheden lag. De situatie vroeg om een daadkrachtige overheid. Zijn advies naar aanleiding van de rapportage luidt als volgt: “Wees transparant en ga het gesprek aan”.

Dik Zantingh (CDA) vindt het een goede rapportage van de rekenkamercommissie. Hij concludeert dat de raad en de inwoners op tijd zijn meegenomen in het proces. De betrokkenheid van onder andere het COA en Van Harte maakten het proces lastig en gecompliceerd.

Jaap Wiechers (CU) complimenteert de rekenkamercommissie. Wiechers vindt dat het college goed geacteerd heeft tijdens het proces. “Het blijft lastig om burgers goed te informeren.” Hij heeft het idee dat de ruis veroorzaakt werd door het COA. Hij vindt het positief dat veel  vrijwilligers wilden meewerken met de voorbereidingen.

Mark Turksma (PvdA) vindt het goed om dit proces te evalueren en ervan te leren. Hij is kritisch. Hij vindt het belangrijk dat er directer en sneller wordt gecommuniceerd. “Als je communiceert in een vroege fase, had je dan de latere geluiden kunnen dempen?” Hij adviseert het college een protocol of draaiboek op te stellen voor eventuele toekomstige soortgelijke situaties.

Erik Verheijen (Gl) is de rekenkamercommissie zeer erkentelijk. Hij vindt vooral de fase van de agendavorming erg interessant, en tegelijkertijd lastig. “Er was al een onzichtbaar proces gaande. Welke ondernemers waren al in beeld? En wie wisten dat?” Verheijen pleit ervoor grote maatschappelijke vraagstukken in het openbaar in de politieke arena te bespreken.

Marcel Hulst (VVD) vindt nu dat het soms lijkt of de gemeente een AZC wilde starten. Hij heeft waardering voor dorpsbelangen Ruinen, en vooral Echten! Hij kijkt met een positief gevoel terug op proces.

Portefeuillehouder Roger De Groot reageert en constateert dat er veel gebeurd is in een korte periode. Vroegtijdig in overleg gaan met betrokkenen vindt hij belangrijk.

Overige besluiten

  • Vaststelling Evaluatie welstandsnota 2013;
  • Vaststelling verordening WMO 2017;
  • Vaststelling controleprotocol accountantscontrole, kennisname Normenkader 2016 en 2017;
  • Vaststelling bestemmingsplan Ekelenberg Zuidwolde.