Besproken & besloten 6 juli 2017 (07-07-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten 6 juli 2017

Besproken & besloten 6 juli 2017 (07-07-2017)

Donderdag 6 juli vond er een openbare raadsbijeenkomst plaats: “3DeWolden Politiek”. De vergadering was een voortzetting van de vergadering over de Kadernota 2018 op 22 juni jl. Op 22 juni gaven de raadsfracties hun algemene beschouwingen en was er gelegenheid voor het college om daarop te reageren. Op 6 juli vond de tweede termijn en besluitvorming plaats.

In totaal waren er 35 amendementen en moties, waarvan er uiteindelijk 24 in stemming werden gebracht. Een bestand met de moties en amendementen is bijgevoegd.

Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Beëdiging steunfractielid CU

In verband met het vertrek van Gerlo Bekendam, was de ChristenUnie op zoek naar een nieuw steunfractielid. CU heeft Tjerk Idsinga voorgedragen en hij werd beëdigd tot steunfractielid van de ChristenUnie.

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Gerbrand Gol (Gb) stelde vragen aan het college over het plotselinge vertrek van de wijkagenda in Ruinen. Portefeuillehouder Roger de Groot bevestigde het vertrek en antwoordde dat hij al bezig is de komst van een nieuwe wijkagenda te bespoedigen.

Kadernota 2018, 2e termijn + besluitvorming

In de Kadernota zijn de speerpunten en plannen van de gemeente voor het komende jaar opgenomen. De gemeenteraad krijgt daarbij de vraag aan welke plannen de voorkeur wordt gegeven. Bij de komende begrotingsbehandeling in november 2017, wordt duidelijk of de plannen ook inderdaad worden uitgevoerd.

Motie gescheiden luierinzameling (GL)

De fractie van GL vraagt het college om in gesprek te gaan met buurtgemeenten over eventuele samenwerking bij het gescheiden inzamelen van luiers en in gesprek te gaan met afvalverwerkers over mogelijkheden om luiers te recyclen. Gl is voorstander om daar waar mogelijk nu al stappen te zetten om plastic luiers in de nabije toekomst gescheiden in te zamelen. De motie is unaniem aangenomen.

Motie beheersing eikenprocessierups (Gb)

De fractie van Gb stelt in deze motie voor om in te zetten op het aantrekken van de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups door het inzaaien van wegbermen met een bloemrijk mengsel. En dat bij de belangrijkste school- en recreatieve fietsroutes voor het waarschuwen voor de eikenprocessierups gebruik wordt gemaakt van waarschuwingsbordjes. De motie werd unaniem aangenomen.

Amendement aantrekken groot/spraakmakend evenement De Wolden (VVD en CDA)

De VVD en het CDA stellen voor om te komen tot een zogenaamd aanjaagbudget voor het ondersteunen en/of binnenhalen van evenementen ter vergroting van de urgentie voor een bezoek aan De Wolden. Om dan daarmee bij te dragen aan een toename van recreatieve en toeristische bestedingen in de gemeente. Het amendement werd gesteund door PvdA en GL. Er waren 9 stemmen voor, en 9 stemmen tegen dit amendement en dat betekent dat de stemmen staken en dat de beslissing is uitgesteld naar de volgende raadsvergadering.

Amendement scenariokeuze bibliotheek (CDA, PvdA, Cu en Gl)

In dit amendement stelden het CDA, PvdA, Cu en Gl voor om de ingeplande bezuiniging van €180.000,- te laten vervallen. En het nieuwe subsidiebedrag pas vast te stellen, zodra de visie ‘Van vestiging naar functie 2017-2021’ is vastgesteld. Het amendement werd gesteund door CU, maar werd verworpen.

Motie alternatieve optie voor procesvoorstel sporthal en gymzaal Zuidwolde (alle fracties)

Alle fracties dienden gezamenlijk een motie in waarin zij voorstellen het procesvoorstel van het college te wijzigen. Ze vragen het college onder andere om te onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot de realisatie van een multifunctionele accommodatie. En om in gesprek te gaan met de huidige gebruikers en eventueel toekomstige gebruikers over eventuele vormen van samenwerking en hun wensen. Ook vragen ze de overweging voor het bouwen van een intiem en sfeervol theater bij deze inventarisatie te betrekken. De fracties vragen het college om bij de behandeling van de begroting 2018 in november te komen met een startnotitie. De motie werd unaniem aangenomen.

Verkiezingsfestival – opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen (D66)

De fractie van D66 diende een motie in, waarin ze voorstelt bovenop de €3000,- een extra bedrag van €5000,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van een verkiezingsfestival. D66 vindt dat er gestreefd moet worden naar een zo hoog mogelijke opkomstpercentage en vindt dat er nieuwe methoden en vormen ontwikkeld moeten worden om mensen te stimuleren tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom stelt de fractie voor om in samenwerking met de Jongerenraad De Wolden een verkiezingsfestival te organiseren om jongeren te informeren en betrekken. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Overige besluiten

  • Vaststelling Woonplan 2017-2022 “Een leven lang wonen”;
  • Instemming Bestuursrapportage-I 2017 De Wolden;
  • Kennisneming van de jaarstukken 2016 en begroting 2018 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen;
  • Vaststelling jaarrekening De Wolden 2016 (inclusief accountantsverklaring);
  • Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Benoemingsproces politieke ambtsdragers;
  • Vaststelling Bestemmingsplan en grondexploitatiecomplex Woningbouw De Meidoorn Koekange.