Besproken & besloten 9 november 2017: begrotingsraad (10-11-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten 9 november 2017: begrotingsraad

Besproken & besloten 9 november 2017: begrotingsraad (10-11-2017)

Donderdag 9 november 2017 vanaf 13.00 uur vergaderde de gemeenteraad van De Wolden over de gemeentelijke begroting 2018. De vergadering is live uitgezonden via internet en door Streektv. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Programmabegroting 2018

Om 13.00 uur startte de vergadering. Door de fracties van de VVD en D66 werden in totaal 1 amendement en 3 moties ingediend. Eén motie, waarin D66 aandacht vroeg voor statushouders, werd ingetrokken. Uiteindelijk werden 1 amendement en twee moties in stemming gebracht.

De gemeenteraad was tevreden over de aangeboden programmabegroting 2018. In goede sfeer werd daarover gesproken en besloten.

De niet-college partijen waren kritisch over het financiële meerjarenbeleid. Heeft het college de komende jaren wel voldoende investeringsruimte gereserveerd voor o.a. initiatiefrijk De Wolden, uittreding Reestmond, de sporthal in Zuidwolde, de N375 en de SWO?

Amendement VVD Financiële regelingen woonplan

Hilda Mulder (VVD) diende een amendement in m.b.t. de uitvoering van het woonplan. Zij stelde voor geen €300.000,- op te nemen in de begroting voor het aanbieden van financiële regelingen particulieren t.b.v. woningaanpassingen, maar verzocht het college eerst met een separaat raadsvoorstel te komen. Dit amendement werd verworpen met 3 stemmen voor (VVD) en 16 stemmen tegen (Gb, CDA, PvdA, D66, CU en Gl).

Besluitvorming

Door de raad werd geld vrijgegeven voor de volgende investeringen in 2018:

 • Maatregelen uitvoeringsplan N375
 • Aanvullend krediet herinrichting Dorpsstraat de Wijk
 • Toegankelijkheid Hoofdstraat noord/zuid Zuidwolde
 • Fietspad langs de Ruinerweg Echten
 • Glow-in-the-dark-belevingsfietspad
 • Realiseren fietspaden prioriteit 2 Fietsplan
 • Parkeerplaatsen CBS De Arendsvleugel Ruinerwold
 • Uitvoeren bruggenbeheersplan
 • Aanbrengen led-verlichting sportaccommodaties
 • Verbetermaatregelen riolering 2018
 • Nieuwe urnenmuur Echten
 • Ruimen begraafplaats Zuidwolde
 • Aanleg kunstgrasveld Koekange
 • Renovatie sporthal / nieuwbouw gymlokaal Zuidwolde
 • Verstrekking zonneleningen
 • Verstrekking duurzaamheidsleningen
 • Initiatiefrijk De Wolden (de Verdieping)
 • Verstrekking leningen actiepunten woonplan
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie

De programmabegroting 2018 en het bijbehorende positieve meerjarenperspectief 2018-2021 werden door de raad unaniem vastgesteld.

Motie D66 Raadszaal gebruiken voor culturele activiteiten

Albert Haar (D66) vindt o.a. dat de culturele explosie 2017 een vervolg moet krijgen en stelde daarom in een motie voor om de raadszaal te gebruiken voor culturele activiteiten. Deze motie werd verworpen met 14 stemmen tegen (Gb, VVD, CDA) en 5 stemmen voor (D66, PvdA, CU en Gl).

Motie VVD Woonlasten 2018

Marcel Hulst (VVD) vindt dat de woonlasten in 2018 in ieder geval niet mogen stijgen ten opzichte van 2017. Hij verzocht het college daarom met een voorstel te komen, zodat de woonlasten per huishouden gelijk blijven ten opzichte van 2017. Deze motie werd verworpen met 16 stemmen tegen (Gb, CDA, PvdA, D66, CU en Gl) en 3 stemmen voor (VVD).