Besproken & besloten donderdag 22 februari (23-02-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten donderdag 22 februari

Besproken & besloten donderdag 22 februari (23-02-2018)

Donderdag 22 februari vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Een bijzonder moment, want het was de laatste raadsvergadering van de raad in de huidige samenstelling. Na de verkiezingen op 21 maart wordt de nieuwe raad samengesteld en op 29 maart beëdigd. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de burgers

De heer Doorn en de heer Stolte spraken hun zorgen uit over de gevolgen van het bestemmingsplan Traandijk. Ze vrezen voor hun uitzicht, waardevermindering van hun woning en geluidsoverlast. De raad neemt op 5 april een besluit over dit bestemmingsplan.

Motie statiegeldalliantie

GL, CU en PvdA dienden een motie in, waarin zij het college verzochten om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee de regering op te roepen statiegeld op plastic (PET)flessen en blikjes in te voeren. De motie werd met 8 stemmen voor (GL, CU, PvdA, CDA en D66) en 9 stemmen tegen (VVD en Gb) verworpen.

Verbetering van de verkeersveiligheid bij de kruising Hoofdstraat – Steenbergerweg Zuidwolde

De raad heeft bij motie het college gevraagd om onderzoek te doen naar de verbetering van de verkeerssituatie bij deze kruising. Verbetering van de verkeersveiligheid, versterking van de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden en verbetering van de leefkwaliteit voor de omwonenden op de locatie waren hierbij de drie uitgangspunten. Er lagen drie verschillende opties opiniërend aan de raad voor. De fracties gaven aan dat zij eerst met omwonenden, dorpsbelangen en bedrijven in gesprek willen, om te horen wat zij de beste oplossing vinden. Pas daarna vinden zij het aan de raad om een goede afweging te maken.

Overige besluiten:

  • Kennisname evaluatierapport deelname Regio Zwolle;
  • Beschikbaarheidstelling middelen pilot stimuleringsregeling starters winkelgebieden De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde;
  • Vaststelling bestemmingsplan Alteveer 64, Alteveer;
  • Vaststelling bestemmingsplan Veeningerveldweg 4 te Veeningen;
  • Kennisname beleidsregels gemeentegaranties en geldleningen;
  • Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet voor aanleg fietspad Willem Moesweg;
  • Wijziging P&C-cyclus gemeente De Wolden;
  • Vaststelling financiële verordening De Wolden;
  • Bestemmingsplan Meeuwenweg 26 Zuidwolde.